eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.Ogłoszenie z dnia 2023-03-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-075

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_rzeszow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-325a5fbb-bcb1-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00142022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412236/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja kotłowni I/ZUS Tarnobrzeg, Modernizacja kotłowni O/ZUS Rzeszów Siemiradzkiego 10

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
platformę zakupową, umożliwiającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. Platforma zakupowa jest dostępna pod
adresem: portal.smartpzp.pl/zus. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na platformie zakupowej, ani logowania do platformy zakupowej. Za pośrednictwem posiadanego na platformie zakupowej
konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w
postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są
elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do korzystania z platformy zakupowej przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
Korzystanie z platformy zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy
Wykonawcy wymagań technicznych i specyfiki połączenia określonych w SWZ. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z
usług platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników
platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: portal.smartpzp.pl/zus.
W sytuacji awarii platformy zakupowej lub niedostępności platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i
Zamawiającego poprzez platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zampubl_rzeszow@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele
pojedynczych plików.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach
.png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar,.7z,
.eml, .msg. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze platformy zakupowej. Aktualna data i godzina,
zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu platformy zakupowej.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Pozostałe wymagania określono w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych,
obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w pełnomocnictwie); 4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK); 5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”
Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w
Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; 2) ZUS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim
kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych: a) listownie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektor Ochrony Danych ul. Szamocka 3, 5 01-
748 Warszawa, b) przez e-mail: ODO@zus.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podst. art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadań pn.: Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 i I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d oraz w celu spełnienia obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów ustawy; 4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia (okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych począwszy od dnia 1
stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia); Pani/Pana dane zarejestrowane w wyniku
funkcjonowania monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art.
17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 350000/271/2/2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 393284,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach modernizacji kotłowni w budynku O/ZUS w Rzeszowie przy ul. Siemiradzkiego 10 należy: - zdemontować i zutylizować istniejący kocioł wraz z armaturą - wykonać montaż dwóch kotłów pracujących w układzie kaskadowym i niezbędnych urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni - dostosować pomieszczenie kotłowni do wymogów p.poż. - przebudować istniejącą instalację gazową do wymogów nowej kotłowni - przebudować istniejącą instalację elektryczną do wymogów nowej kotłowni - wykonać niezbędne roboty ogólnobudowlane - wymienić niedowymiarowane grzejniki - wymienić przygrzejnikowe zawory termostatyczne wraz z głowicami termostatycznymi - uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń kotłowni i instalacji c.o. - wykonać dokumentację powykonawczą - przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni - nieodpłatnie wykonać przeglądy kotłowni w okresie gwarancyjnym wg DTR. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie technicznym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 212449,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena ofertowa brutto - waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach modernizacji kotłowni w budynku w I/ZUS w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 145 d należy:
- wykonać demontaż stolarki drzwiowej - wykonać rozbiórkę posadzek - rozebrać fundamenty pod kotły - wykonać montaż nowej stolarki drzwiowej - wykonać nowe posadzki - wykonać malowanie ścian - wykonać zamurowanie otworów wentylacyjnych - wykonać otwór w ścianie zewnętrznej - wykonać instalację elektryczną - wykonać montaż dwóch kotłów pracujących w układzie kaskadowym i niezbędnych urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni - przebudować instalację gazową - wykonać termoregulację instalacji c.o. - uruchomić i sprawdzić działanie urządzeń kotłowni i instalacji c.o. - wykonać dokumentację powykonawczą
- przeszkolić osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi kotłowni - nieodpłatnie wykonać przeglądy kotłowni w okresie gwarancyjnym wg DTR. Wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do urządzeń zawarte są w Projekcie technicznym i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 180834,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena ofertowa brutto - waga 100 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie, polegające na montażu/wykonaniu/modernizacji kotłowni/systemów grzewczych i wentylacyjnych o wartości minimum
100 000,00 zł brutto;

- dysponuje co najmniej jedną osobą na okres udziału w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, robót instalacyjnych gazowych, robót instalacyjnych elektrycznych, robót ogólnobudowlanych, oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5C do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem do SWZ. Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, inne odpowiednie dokumenty - jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 5C do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1: Modernizacja kotłowni – O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10 - 3 000,00 zł
Część 2: Modernizacja kotłowni – I/ZUS Tarnobrzeg - 2 500,00 zł

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt 6.2 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 361020 5590 0000 0902 9290 7010.
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.

Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja kotłowni - O/ZUS Rzeszów, ul. Siemiradzkiego 10”; "Modernizacja kotłowni - I/ZUS Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 145 d", znak sprawy 350000/271/2/2023-ZAP.
Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od treści
innych zapisów umowy, zmiana postanowień umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa również w
przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) siłą wyższą, o której mowa w § 19, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową,
b) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.