eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa budynku biurowo-szkoleniowego dla KPUCS w Toruniu na terenie Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 9

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa budynku biurowo-szkoleniowego dla KPUCS w Toruniu na terenie Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001021145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dr. Emila Warmińskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-950

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa budynku biurowo-szkoleniowego dla KPUCS w Toruniu na terenie Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a864d826-cef3-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w Rozdziale III SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0401-ILZ.260.2.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z koncepcją programowo-przestrzenną dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku biurowo-szkoleniowego dla Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Toruniu na terenie Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 9, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy zjazdu z ulicy Dalekiej oraz parkingu, uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (etap I) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego do czasu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego (etap II).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży architektonicznej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:
- należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy budynków o kubaturze minimum 7.000 m³ każda oraz załączy dokument potwierdzający ich należyte wykonanie (uwaga: pod pojęciem jednej usługi należy rozumieć jeden kontrakt/jedną umowę);
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego;
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w ww. specjalności, wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w Projekcie umowy, stanowiącym zał. nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ias-bydgoszcz.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia:
- dla etapu I: 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
- dla etapu II: od dnia zakończenia etapu I do dnia zakończenia inwestycji (planowana data zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.