eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oksa › USŁUGA PROWADZENIA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA PROWADZENIA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290005410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włoszczowska 22a lokal 1, 2

1.5.2.) Miejscowość: Oksa

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-363

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 380 80 95

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops_oksa@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gopsoksa.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA PROWADZENIA WARSZTATÓW I ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8874f0a0-cf37-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210175

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8874f0a0-cf37-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
i. w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
ii. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Warsztaty z kreatywności i przedsiębiorczości
W ramach prowadzonych warsztatów, Wykonawca zapozna uczestników projektu z nowoczesną przedsiębiorczością w celu kształtowania ich pozytywnych postaw, wzmocnieniu motywacji do twórczego myślenia i działania, budowania oraz wzmocnienia kreatywnego podejścia do kreatywności, uświadomienia uczniom ważnej roli twórczego myślenia, sposobów rozwijania kreatywności oraz omówienia z uczestnikami najczęściej przyjmowanych przez siebie ról zespołowych ich znaczenia w kontekście kariery szkolnej.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć) oraz przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów, podczas których nauczy uczestników projektu przedsiębiorczości, kreatywności oraz innowacyjności. Uczestnicy projektu powinni nabyć umiejętności niezbędne w prowadzeniu i zakładaniu nowoczesnej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnych firm. Ponadto, uczestnicy projektu poznają sposoby rozwijania i wdrażania innowacyjnych pomysłów oraz uczenia się pracy zespołowej nakierowanej na osiągniecie konkretnego celu. Dodatkowo uczestnicy projektu powinni nabyć umiejętność prezentacji własnych pomysłów w sposób zachęcający i ciekawy dla innych. Każdy uczestnik warsztatów pogłębi umiejętność prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych. Po zakończeniu szkolenia powinien także potrafić oszacować nakłady inwestycyjne, koszty i przychody, tworzyć materiały promocyjne.
Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych, w Placówkach Wsparcia Dziennego, położonych na terenie Gminy Oksa, w następujących lokalizacjach z określoną poniżej ilością uczestników zajęć:
Popowice- 12 os.
Lipno- 12 os.
Nowe Kanice - 14 os.
Zakrzów- 6 os.
Rembiechowa-14 os.
Węgleszyn - Dębina 11 os.
Rzeszówek – 6 os.
Węgleszyn -15 os.
Oksa- 11 os.
Zajęcia będą prowadzone przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Godzina zajęć = 60 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 135 godzin (15 godzin w jednej PWD), przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników projektu oraz w przypadku oszczędności finansowych w projekcie, może zostać zmieniony wymiar czasowy (łączna liczba godzin), co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i sprzęt na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %
4) Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)– waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Warsztaty z tańca
W ramach prowadzonych warsztatów, Wykonawca zapozna uczestników projektu z różnymi formami tańca, w tym z tańcem towarzyskim, hip – hop, dance itp.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć) oraz przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów tanecznych. W programie zajęć powinny znaleźć się m.in. propozycje tańców towarzyskich – standardowych, dostosowanych do możliwości fizycznych i ruchowych uczestników – tańce typu hip – hop, dance itp. oraz sposób realizacji warsztatów, opis sprzętów i akcesoriów potrzebnych do realizacji zadania.
Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych, w Placówkach Wsparcia Dziennego, położonych na terenie Gminy Oksa, w następujących lokalizacjach z określoną poniżej ilością uczestników zajęć:
Popowice- 12 os.
Lipno- 12 os.
Nowe Kanice - 14 os.
Zakrzów- 6 os.
Rembiechowa-14 os.
Węgleszyn - Dębina -11 os.
Rzeszówek – 6 os.
Węgleszyn -15 os.
Oksa- 11 os.
Zajęcia będą prowadzone przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Godzina zajęć = 60 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 1440 godzin (160 godzin w jednej PWD), przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników projektu oraz w przypadku oszczędności finansowych w projekcie, może zostać zmieniony wymiar czasowy (łączna liczba godzin), co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i sprzęt grający na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %
4) Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)– waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. Warsztaty z ekologii
W ramach prowadzonych warsztatów, Wykonawca zapozna uczestników projektu z tematem interdyscyplinarnych zajęć ekologicznych, których celem jest kształtowanie świadomości społecznej dzieci i młodzieży oraz wykształcenie postaw przedsiębiorczych ukierunkowanych na ekologię. Uczestnicy projektu będą mieli szansę obserwacji zjawisk zachodzących w obszarach zagrożonych ekologicznie, zapoznają się też z metodami przeciwdziałania degradacji środowiska, są zachęcani do podejmowania własnych działań związanych z ochroną przyrody. W ramach warsztatów Wykonawca zorganizuje m.in. piknik ekologiczny oraz uczestnictwo uczestników projektu w corocznych akcjach ,,Sprzątamy Świat”.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć) oraz przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów, pikników ekologicznych czy uczestnictwa w corocznych akcjach ,,Sprzątamy Świat” podczas których zapozna uczestników projektu z tematyką treści ekologicznych. Wykonawca opracuje program zajęć zgodnie ze zbiorem scenariuszy zajęć ekologicznych znajdującym się na stronie internetowej:
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/2a878d1c76e070c080c293d779175af5.

Zamawiający wskazuje, iż wydruk konspektu zajęć ze wskazanej wyżej strony internetowej stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
Wykonawca podczas prowadzonych warsztatów wyposaży uczestników w odpowiedni zasób wiadomości dotyczących podstaw wiedzy o strukturze ekosystemu, poszczególnych jego elementach i zasadach jego funkcjonowania, obejmujących rozumienie i właściwe definiowanie terminów i pojęć z zakresu ekologii, jak również dotyczących wzajemnych relacji istniejących między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska, podstawowych procesów i zależności w przyrodzie umożliwiających jej funkcjonowanie i trwanie, cech charakterystycznych populacji, biocenozy i ekosystemów lądowych i wodnych, ich funkcjonowania, zakłócenia i konsekwencji tych zakłóceń. Zajęcia teoretyczne z wyłączeniem pikników ekologicznych oraz udziału a wakacjach ,,Sprzątamy Świat”, realizowane będą w formie warsztatów grupowych, w Placówkach Wsparcia Dziennego, położonych na terenie Gminy Oksa, w następujących lokalizacjach z określoną poniżej ilością uczestników zajęć:
Popowice- 12 os.
Lipno- 12 os.
Nowe Kanice - 14 os.
Zakrzów- 6 os.
Rembiechowa-14 os.
Węgleszyn - Dębina 11 os.
Rzeszówek – 6 os.
Węgleszyn -15 os.
Oksa- 11 os.
Zajęcia będą prowadzone przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Godzina zajęć = 60 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 135 godzin (15 godzin w jednej PWD), przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników projektu oraz w przypadku oszczędności finansowych w projekcie, może zostać zmieniony wymiar czasowy (łączna liczba godzin), co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i sprzęt na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %
4) Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)– waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)–

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. Warsztaty z tolerancji
W ramach prowadzonych warsztatów, Wykonawca zapozna uczestników projektu tematem tolerancji w ujęciu przeciwdziałania nietolerancji, dyskryminacji, marginalizacji, wykluczenia, stereotypów ról kobiet i mężczyzn, tolerancji a niepełnosprawności dyskryminacji rasowej, płciowej, wyznaniowej niwelowania leku oraz obalania stereotypów i mitów dotyczących osób innych.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć) oraz przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów, podczas których zapozna uczestników projektu z tematyką tolerancji. Wykonawca podczas prowadzonych warsztatów zapozna uczestników również z tematyką związaną z takimi pojęciami jak: dyskryminacja, tolerancja, akceptacja, równość, wykluczenie. Wykonawca zapozna również uczestników warsztatów z prawami człowieka oraz kształtowaniem procesu emancypacji poszczególnych grup, jak i przestawi temat berier społecznych dla osób niepełnosprawnych.
Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych, w Placówkach Wsparcia Dziennego, położonych na terenie Gminy Oksa, w następujących lokalizacjach z określoną poniżej ilością uczestników zajęć:
Popowice- 12 os.
Lipno- 12 os.
Nowe Kanice - 14 os.
Zakrzów- 6 os.
Rembiechowa-14 os.
Węgleszyn - Dębina 11 os.
Rzeszówek – 6 os.
Węgleszyn -15 os.
Oksa- 11 os.
Zajęcia będą prowadzone przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Godzina zajęć = 60 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 135 godzin (15 godzin w jednej PWD), przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników projektu oraz w przypadku oszczędności finansowych w projekcie, może zostać zmieniony wymiar czasowy (łączna liczba godzin), co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i sprzęt grający na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %
4) Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)– waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)–

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5. Warsztaty Nordic Walking
W ramach prowadzonych warsztatów, Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników projektu zajęcia Nord Walking, mające na celu rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej uczestników, poznanie przez uczestników aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie ich koordynacji ruchowej.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie ramowego programu zajęć (konspektu zajęć) oraz przeprowadzenie zajęć w formie warsztatów, podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z nauką techniki Nordic Walkingu, dowiedzą się jakie są zalety Nord Walkingu, jak dobrać sprzęt, strój, obuwie, poznają podstawowe zasady marszu z kijami oraz nauczą się chodzić techniką podstawową. Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników zajęć doskonalenie techniki podstawowej, eliminację błędów oraz przeprowadzi wstęp do techniki zaawansowanej.
Zajęcia realizowane będą w formie warsztatów grupowych, w Placówkach Wsparcia Dziennego, położonych na terenie Gminy Oksa, w następujących lokalizacjach z określoną poniżej ilością uczestników zajęć:
Popowice- 12 os.
Lipno- 12 os.
Nowe Kanice - 14 os.
Zakrzów- 6 os.
Rembiechowa-14 os.
Węgleszyn - Dębina 11 os.
Rzeszówek – 6 os.
Węgleszyn -15 os.
Oksa- 11 os.
Zajęcia będą prowadzone przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Godzina zajęć = 60 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 720 godzin (80 godzin w jednej PWD), przy czym Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zainteresowania ze strony uczestników projektu oraz w przypadku oszczędności finansowych w projekcie, może zostać zmieniony wymiar czasowy (łączna liczba godzin), co potwierdzone będzie aneksem do umowy z Wykonawcą. W przypadku zwiększenia wymiaru czasowego cena jednostkowa za godzinę zajęć nie może być wyższa niż w złożonej przez Wykonawcę ofercie.
Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi. Salę zajęć, niezbędne wyposażenie i sprzęt grający na potrzeby prowadzonych zajęć zapewni Zamawiający.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) – waga kryterium
30 %.
3) Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z) – waga 5 %
4) Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)– waga 5 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie min. 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy (Z)

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu Standardu Usług Szkoleniowo - Rozwojowych 2.0 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 9001 lub Certyfikatu ISO w zakresie Normy 29990 (SI)–

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada status niepublicznej lub publicznej placówki kształcenia ustawicznego w rozumieniu definicji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900 z późn. zm).
lub
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. 2023 poz. 1686)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonanych usług.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1osobę, posiadającą wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz minimum roczne doświadczenie w działalności na rzecz przedsiębiorczości – w przypadku składania oferty na zadanie 1.
- co najmniej 1osobę, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych – certyfikat lub zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć tanecznych/ ruchowych oraz co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć tanecznych – w przypadku składania oferty na zadanie 2.
- co najmniej 1osobę, posiadającą wykształcenie wyższe oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu ekologii – w przypadku składania oferty na zadanie 3.
- co najmniej 1osobę, posiadającą wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne posiadającą minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu tolerancji – w przypadku składania oferty na zadanie 4.
- co najmniej 1 osobę, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć Nordic Walking – co najmniej certyfikat Instruktora Nordic Walking a oraz posiadająca co najmniej roczne doświadczenie w realizacji zajęć Nordic Walking – w przypadku składania oferty na zadanie nr 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpowiedni odpis wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli jego posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania – w odniesieniu do warunku określonego w Rozdziale VIII WARUNKI UDZIAŁU W POST/ĘPOWANIU ust. 2 pkt. 1)
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby:
1) Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ - w zakresie wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.
2) Pozostałe warunki udziału w postępowaniu podlegają sumowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na platformie e - Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.