eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy - współfinansowanego ze środków PFRON

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy - współfinansowanego ze środków PFRON

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340482702

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kujawska 20

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-153

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 523534756

1.5.8.) Numer faksu: 523534756

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mowkruszwica.powiat@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mow-kruszwica.weebly.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

PKD 87.90.Z- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy - współfinansowanego ze środków PFRON

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb0e9ebc-cfbf-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208907/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc (w tym fotel kierowcy) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy - współfinansowanego ze środków PFRON

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mow_kruszwica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mow_kruszwica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określono w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/mow_kruszwica

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określono w pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup samochodu o liczbie 9 miejsc ( w tym fotel kierowcy ) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne samochodu zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca powinien przyjąć, że w
odniesieniu takim towarzyszą wyrazy,, lub równoważne”.
Przedmiotowy samochód i jego wyposażenie ma być fabrycznie nowe. Rok produkcji samochodu 2024.
Wymagania dot. pojazdu:
1.Samochód musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczającej pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.
2.Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiającego jego rejestrację i eksploatację:
a)karta pojazdu,
b)aktualne świadectwo homologacji jako samochód osobowy oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności z UE,
c)książkę gwarancyjną,
d)książkę przeglądów serwisowych,
e)instrukcję obsługi samochodu w języku polskim + instrukcje obsługi, które są niezbędne do prawidłowej eksploatacji
wyposażenia pojazdu,
f)dwa komplety kluczyków,
g)dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin,
h)inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
Oferowany pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. (jednolity tekst ustawy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 z
późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
Oferowany pojazd musi spełniać wymogi Europejskich Standardów Emisji Spalin w zakresie emisji zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów: norma dopuszczalnych emisji spalin dla standardu minimum Euro 6.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność, przygotowany do eksploatacji.
Wykonawca udzieli:
a) 24 miesiące gwarancji na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne samochodu bez limitu kilometrów,
b) 24 miesiące gwarancji na perforacje karoserii i powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów.
Wykonawca może zaproponować dłuższe terminy gwarancji. Gwarancja stanowi jedno z kryterium oceny ofert.
W przypadku wpisania w formularzu oferty gwarancji niższej niż wymagane przez Wykonawcę w pkt.5.12 ppkt a i b SWZ– oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z pkt 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na elementy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, bez limitu kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na perforację karoserii i powłokę lakierniczą bez limitu kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.
Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp, określa następujące warunki udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli oświadczy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę nowego minimum 6 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Spełnienie warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.
Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łącznie spełnienie warunków przez Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1.wspólnie muszą wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2.w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
3.ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4.muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza,
5.przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
6.Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
będzie wynikać, które czynności wykonują poszczególni Wykonawcy,
7.przepisy dotyczące Wykonawcy stosuję się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
Oświadczenie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę nowego minimum 6 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Spełnienie warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -specyfikacja techniczna pojazdu - załącznik nr 1 do SWZ sporządzony przez Wykonawcę, ze wskazaniem wszystkich wymaganych parametrów w celu wykazania zgodności z wymaganiami Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna pojazdu sporządzona przez Wykonawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza.
2.Każdy z Wykonawców składa oświadczenie, ze w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w stosunku do których nie zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835).
3.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
4.Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty/ dostawy/ usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/mow_kruszwica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnym rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) Wykonawca wypełnia w załączniku nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.