eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 / 19 12 12 z 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie
20 03 07 / 19 12 12 z 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290451982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spacerowa 145

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgk.konskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgk.konskie.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie
20 03 07 / 19 12 12 z 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-823e8da5-cfbd-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-823e8da5-cfbd-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy: https://ezamowienia.gov.pl/pl/. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi
posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy dostępny https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum
Pomocy”. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozp. o którym mowa w pkt 22, przekazywane w
postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako
załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np.
w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 5. Formaty plików powinny być zgodne z rozp. RM z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektr oraz min. wymagań dla systemów teleinf. (Dz. U. 2017 poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji: .zip albo .7Z. Wśród formatów
powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dok złożone w takich plikach
zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Jeżeli dokumenty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania ich w
poufności, przekazuje je w wydzielonym i oznaczonym pliku: „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Komunikacja w
postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji. Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczeg przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Umożliwiają one również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Wszystkie wysłane i
odebrane przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Max
rozmiar plików wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do 1 formularza). Min. wymagania
techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa § 12 Regulaminu Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego Platformy e-Zamówienia: tel 32/ 77 88 999 lub https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś
problem”. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą poczty na adres e-mail: przetargi@pgkkonskie.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektron musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporz. Prezsa RM w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektron w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporz. Ministra Rozwoju... w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Końskich Sp. z o.o., ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego - znak:
DAP.26.2.2024. Szczegółowe informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdz. II SWZ Ochrona danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje w zakresie RODO zostały wskazane w Rozdz. II SWZ Ochrona danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAP.26.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów w szacunkowej ilości 1200 Mg, zgodnie z podziałem na:
a) Kod 20 03 07 - w ilości 600 Mg.
b) Kod 19 12 12 z 20 03 07 - w ilości 600 Mg.
2. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do dalszego zagospodarowania pochodzą z selektywnej (mobilnej) zbiórki odpadów oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Końskich.
3. Odbiory będą się odbywały:
a) z PSZOK - w okresie od podpisania do końca trwania umowy sukcesywnie, w ilościach i czasookresie wg potrzeb - na zasadzie telefonicznego zgłoszenia minimum 2 dni przed planowanym odbiorem,
b) ze zbiórek mobilnych w miesiącach III/IV oraz IX/X – przy zwiększonej ilości – odbiór ciągły.
4. Przed każdym odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przesłania awizacji z numerem BDO transportującego i numerem BDO odbierającego.
5. Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie karta przekazania odpadu (KPO) w systemie Bazy Danych o Odpadach.
6. Załadunek leży po stronie Zamawiającego i będzie odbywał się w dni robocze za pomocą ładowarki z łyżką
o pojemności do 3 m3 z wydajnością ok. 15 Mg/h lub ładowarką chwytakową.
7. Zamawiający gwarantuje wielkość jednorazowego odbioru w granicach pełnej pojemności środka transportowego wykonawcy.
8. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z miejsca odbioru pokrywa Wykonawca.
9. Miejsce odbioru: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. ul. Spacerowa 145,
26-200 Końskie.
10. Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawca, po każdym miesiącu wykonania usługi zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o sposobie zagospodarowania odpadów ze wskazaniem wraz ze wskazaniem instalacji (nazwy i adresu), w której przedmiotowe odpady zostały podane procesowi odzysku R.
12. Zamawiający informuje, że ilość odbieranych odpadów może ulec zmianie o ok 10 % w zależności od potrzeb. Podana szacunkowa ilość obrazuje jedynie możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia, określoną na postawie ilości przywożonych do instalacji odpadów i konieczności ich dalszego zagospodarowania. Rzeczywista ilość odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi posiadać przez cały okres obowiązywania umowy:
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
b) aktualne zezwolenie na przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu.
W przypadku powierzenia niektórych części zadania podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe od Wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców.
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) aktualne zezwolenie na przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 07,
a) kopię wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 07.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
a) Wypełnione i podpisane Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
b) Pełnomocnictwo określającego jego zakres - upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.