eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Limanowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 9

1.5.2.) Miejscowość: Limanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183372054

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miastolimanowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: miastolimanowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w Mieście Limanowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2b01ddf-cf29-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00052745/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i remont bazy oświatowej szkół i przedszkoli w mieście Limanowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d2b01ddf-cf29-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Dominik (w zakresie procedury przetargowej), tel.183372054 wew.179,
Marek Ociepka (w zakresie merytorycznym) tel.183372054 wew. 184,
e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
4. Pozostałe informacje na temat wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 4 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
• z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@miastolimanowa.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, ani nie może naruszać integralności protokołu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i załączników do protokołu;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia możliwości korzystania za środków ochrony prawnej;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Modernizacja i remont w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1, obejmujące swoim zakresem wykonanie robót budowlanych celem dostosowania segmentu B budynku w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zagospodarowanie terenu i budowa małej architektury

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt
- okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 40 pkt, przy czym: 36 miesięcy: 0 pkt, 60 miesięcy: 40 pkt
KC = CN/COB x 60 + (TOB – 36)/24 x 40
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej
TOB – okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) zaoferowany w ofercie badanej
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wykonawcy, który zaoferuje, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji otrzyma 0 punktów za to kryterium. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Modernizacja i remont w Szkole Podstawowej Nr 3, polegające na wymianie posadzki sportowej w sali gimnastycznej szkoły

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-06 do 2024-08-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt
- okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 40 pkt, przy czym: 36 miesięcy: 0 pkt, 60 miesięcy: 40 pkt
KC = CN/COB x 60 + (TOB – 36)/24 x 40
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej
TOB – okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) zaoferowany w ofercie badanej
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wykonawcy, który zaoferuje, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji otrzyma 0 punktów za to kryterium. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Modernizacja i remont w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4, obejmujące swoim zakresem przebudowę i wydzielenie nowego oddziału przedszkolnego oraz remont pomieszczeń wraz z naprawą pokrycia dachu sali gimnastycznej z jego termomodernizacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt
- okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 40 pkt, przy czym: 36 miesięcy: 0 pkt, 60 miesięcy: 40 pkt
KC = CN/COB x 60 + (TOB – 36)/24 x 40
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej
TOB – okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) zaoferowany w ofercie badanej
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wykonawcy, który zaoferuje, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji otrzyma 0 punktów za to kryterium. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Remont placu postojowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ustala się następujące kryteria oceny ofert dla każdej z części zamówienia:
- cena ofertowa brutto – znaczenie: 60 pkt
- okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach (nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy) – znaczenie 40 pkt, przy czym: 36 miesięcy: 0 pkt, 60 miesięcy: 40 pkt
KC = CN/COB x 60 + (TOB – 36)/24 x 40
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena w PLN, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
COB - cena w PLN zaoferowana w ofercie badanej
TOB – okres gwarancji i rękojmi (w miesiącach) zaoferowany w ofercie badanej
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów wykonawcy, który zaoferuje, co najmniej 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje 36 miesięcy gwarancji otrzyma 0 punktów za to kryterium. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie poda w Formularzu oferty długości okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca dla danej części wynosi – 100 pkt.
4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla każdej części zamówienia, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwrancji jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) Spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) zdolność występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej:
Dla części 1: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100)
Dla części 2: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)
Dla części 3: 600.000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100)
Dla części 4: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
oraz
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
Dla części 1: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100)
Dla części 2: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)
Dla części 3: 600.000,00 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100)
Dla części 4: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
3) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z póżn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. tj. o braku prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo oświadczenia, że Wykonawca przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub że zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. tj. o braku zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275 z póżn. zm.), które spowodowałoby zakłócenie konkurencji lub że spowodowane tym zakłócenie konkurencji zostało wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenia zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ;
5) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji dotyczących przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp:
1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem, że składka za polisę została opłacona.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
3) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) wraz z oświadczeniem podmiotu potwierdzającym brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości w następujących wysokościach:
Część 1: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)
Część 2: 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy 00/100)
Część 3: 9.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100)
Część 4: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z póżn. zm.)
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Limanowej Nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2) -4), wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać, co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z treści dokumentu musi jednoznacznie wykonać zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium,
3) musi być nieodwołane i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
4) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert),
5) treść dokumentu musi zawierać nazwę zamówienia, którego dotyczy gwarancja lub poręczenie oraz nazwę Beneficjenta, którym jest Miasto Limanowa, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów;
4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy zażądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2,44 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, płatnego ze środków Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż łączna zaliczka wszystkich Wykonawców poszczególnych części (od 1 do 4), zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż środki własne Zamawiającego

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.