eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoroszyce › Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOROSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Śląskich 17

1.5.2.) Miejscowość: Skoroszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-320

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 4318991

1.5.8.) Numer faksu: +48 77 4318029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@skoroszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dziadkiewicz Bogusław Kancelaria Radcy Prawnego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7541138570

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Słoneczników 14

1.11.4.) Miejscowość: Opole

1.11.5.) Kod pocztowy: 45-940

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: 0048607598561

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889737

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000,00 zł

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f3134b0-cde5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889737

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku
polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skoroszyce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny w wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (każdej innej niż przeglądarka Internet Explorer), z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej piliki typu „cookies”, c) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf, d) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli e) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/skoroszyce 3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie: a) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; b) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; c) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; d) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; e) przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych; f) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; g) przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 4. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej platformazakupowa.pl , Zamawiający dopuszcza także komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: boguses@poczta.onet.pl , z zastrzeżeniem, że Ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl 5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Wiadomości – komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy za pośrednictwem zakładki „Wiadomości – wiadomości prywatne”.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 7.Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików odpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 8.Oferta powinna być: 1) sporządzona na podst. załączników do SWZ, w j.polskim 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, e:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skoroszyce reprezentowana przez Wójta Gminy Skoroszyce, dane
kontaktowe administratora: ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, tel. +48 431 80 82, adres e-mail: ug@skoroszyce.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach zadania „Etap II – remont zaplecza
sanitarnego” Nr IP.IZ.271.9.2023.IBK prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do
złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.IZ.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 804842,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 3 000 000,00 zł, (słownie: trzy miliony złotych 00/100), który przeznaczony jest na sfinansowanie części wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – etap 1, etap 2.
2. Okres kredytowania: od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 30.09.2030 roku.
3. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w pełnej wysokości od dnia podpisania umowy.
4. Uruchomienie kredytu przez Wykonawcę nastąpi w jednej transzy albo w kilku transzach.
Kredyt na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg w Skoroszycach – ulice: Słoneczna, Ogrodowa, Działkowa – etap 1, etap 2” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w którym to dofinansowanie następuje w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, a pozostałe 30% to budżet jst – dlatego wypłata transz kredytu powiązana będzie z harmonogramem rzeczowo – finansowym sporządzonym przez Wykonawcę.
5. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko za okres do terminu spłaty.
8. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami.
9. Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia.
10. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą do dnia dokonania ww. transakcji.
11. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi wykonawcę o niewykorzystaniu w całości kredytu, w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu.
12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej.
13. W przypadku zmiany stawki WIBOR 1M wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle o ile zmieni się stawka WIBOR 1M.
14. Wyliczenia ofertowej ceny w PLN Wykonawca dokona na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 15.02.2024 r. – 5,79 i marży banku oraz daty uruchomienia kredytu.
15. Przyjmuje się datę uruchomienia całego kredytu na dzień 11.03.2024 r., która to data stanowi wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich Wykonawców. Rzeczywiste uruchomienie może nastąpić w innym terminie – to jest w okresie od marca 2024 r. do września 2024 r.

2). Opis sposobu obliczenia oprocentowania.
1.Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o stałą, w całym okresie kredytowania, marżę banku. Stawka referencyjna liczona będzie jako WIBOR 1M dla międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane dla kredytów ze zmienną stopą.
W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży banku, będzie równa lub mniejsza zero, strony umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie kredytu wyniesie 0,00 %.
Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym m miesiącu w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym).
2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni w miesiąca kalendarzowego, przy czym:
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wpłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;
b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu.
3. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych i płatna w terminie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla Zamawiającego na 14 dni przed terminem płatności, drogą elektroniczną.
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu.
5. Spłata kredytu będzie następować w poniżej podanych ratach i terminach:


1
do dnia
30.09.2024
w kwocie
0 zł (tylko odsetki)
2
do dnia
30.09.2025
w kwocie
500 000,00 zł
3
do dnia
30.09.2026
w kwocie
500 000,00 zł
4
do dnia
30.09.2027
w kwocie
500 000,00 zł
5
do dnia
02.10.2028
w kwocie
500 000,00 zł
6
do dnia
01.10.2029
w kwocie
500 000,00 zł
7
do dnia
30.09.2030
w kwocie
500 000,00 zł

Jeżeli kwota udzielonego kredytu będzie niższa niższa niż 3 000 000, 00 zł – kwoty spłaty rat będą odpowiednio niższe.

6. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie kredytu.
7. Płatność rat kapitałowych, o których mowa w ust. 5. może ulec przesunięciu, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek winien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i w umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej, Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu płatności.
Z tytułu ww. czynności, opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji.
8. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzony kontrasygnatą Skarbnika.
9. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawarte w niniejszej SWZ i nie może wykraczać poza jej postanowienia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu w sytuacji, gdy nie dojdzie do realizacji zadania stanowiącego przedmiot kredytowania. O rezygnacji z kredytu oraz przyczynie rezygnacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni. Z powyższego tytułu zamawiający nie poniesie żadnych kar ani kosztów.
11. Okres karencji w spłacie kredytu:
Karencja w spłacie kredytu (raty kapitałowej) trwać będzie do dnia 30.09.2025 r.

Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV:

Kod główny: CPV 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-11 do 2030-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i niniejszej
SWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
b) jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a
jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.2 PZP dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, polegające na posiadaniu: odpowiedniego zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W
zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
zezwolenia przewidzianego ustawą Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) lub innego dokumentu
równoważnego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej w Polsce.
2) Na podstawie art. 128 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu – stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ dot. podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający nie będzie
wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż oświadczenie wymienione w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych
środków dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania, w drodze wyjątku z zastrzeżeniem
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj. gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy
należący do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - w
zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p. - oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Na podstawie art. 128 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu – stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ dot. podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p.,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wzór formularza oferty
2. Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
(jeżeli dotyczy)
3. Oświadczenie art. 177 ust. 4 (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest dołączenie do oferty dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa odpowiednio
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
7. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na
Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy,
którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają
wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg
wymogów załącznika nr 7 do SWZ. Oświadczenie to składa się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

SWZ określa szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Warunki zmian umowy określa SWZ, w tym wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889737

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.