eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koronowo › Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lucim Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. StopkaOgłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lucim
Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stopka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 523826400

1.5.8.) Numer faksu: 523826401

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.tomaszewska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lucim
Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stopka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ceca28b2-bcde-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE W MIEJSCOWOŚCI STOPKA

1.1.20 WYKONANIE OGRODZENIA TERENU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUCIM

1.1.22 WYKONANIE OGRODZENIA KOMPLEKSU ZIELENI WIEJSKIEJ, W TYM STAWU ORAZ BOISKA SPORTOWEGO W LUCIMIU – FUNDUSZ SOŁECKI

1.1.23 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W STOPCE – KOLEJNY ETAP – FUNDUSZ SOŁECKI

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00124694

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 121832,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Lucim
-Wykonanie ogrodzenia o długości ok. 170 m z furtką szerokości 1,0 m i wysokości 1,50 m (średnica oczek 35x60 mm) w obrębie działek nr 115/2, 116, 121, 122 w miejscowości Lucim, gm. Koronowo.
- Ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej w kolorze zielonym RAL 6005 o wysokości 1,5 m i rozmiarze oczka 60x60 mm.
- Siatka stalowa, ocynkowana o grubości 2,0/3,2 mm.
- Słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 60x40x2mm Ø50x2 mm i wysokości 2,10 m.
- Słupki w kolorze zielonym RAL 6005, zakończone plastikową nasadką na zwieńczeniu słupka. Słupki od ogrodzenia i furtka muszą być stabilnie zakotwione w gruncie, w betonowej stopie o minimalnych wymiarach 30x30x80 cm, beton C16/20.
- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać geodezyjne wytyczenie odcinka planowanej inwestycji.
- Po wykonaniu prac teren należy uporządkować.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

34928220-6 - Elementy ogrodzeń

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 179681,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Stopka
1. Dostawa i montaż urządzenie fitness – biegacz, urządzenie fitness – wyciąg górny, urządzenie fitness – orbitrek, wyposażenie dodatkowe – tablica regulaminowa, wyposażenie dodatkowe – kosz na śmieci, wyposażenie dodatkowe – stojak na śmieci, urządzenia gier edukacyjnych – betonowy stół do gry w szachy i chińczyka wraz z wykonaniem fundamentów, urządzenia gier edukacyjnych – tablica do gry w kółko i krzyżyk
2. Wykonanie oświetlenia : Dostawa i montaż latarń oświetleniowych parkowych wraz z wykonaniem fundamentów 6m – 6 szt, Dostawa i montaż latarń oświetleniowych parkowych wraz z wykonaniem fundamentów 4 m – 3 szt.
3. Wykonanie ogrodzenia z siatki powlekanej: Prace ziemne – wykopy pod stopy fundamentowe wraz z rozścieleniem ziemi, Dostawa i montaż siatki na słupach stalowych osadzonych w fundamentach, Dostawa i montaż furtki stalowej,
4. Wykonanie terenów zielonych: zdjęcie warstwy humusu, prace ziemne przy pomocy koparki wraz z dostawą ziemi i jej rozścieleniem, posadzenie drzew i krzewów iglastych – 61 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

34928200-0 - Ogrodzenia

34928220-6 - Elementy ogrodzeń

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 121832,29 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie – 1 ponieważ specyfikacja warunków zamówienia SWZ zawiera błędy w opisie przedmiotu zamówienia oraz jest wewnętrznie sprzeczna, ponieważ opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ wskazuje na inną długość płotu, którą powinien oszacować wykonawca kalkulując cenę oferty, natomiast dokumentacja projektowa, wskazuje, że jest to inna długość płotu, co oznacza, że wykonawcy nie byli w stanie prawidłowo przygotować oferty oraz złożyć porównywalnych ofert, nie jest bowiem wiadome, jaką długość płotu (czy z opisu SWZ czy z dokumentacji projektowej należy przyjąć do sporządzenia kalkulacji oferty) zaś po złożeniu ofert wadliwości tej nie można usunąć (tak wyrok KIO z 12.11. 2019 r.; KIO 2176/19).

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 4

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 164817,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185139,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185139,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185139,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Zygowski w spadku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9670416813

7.3.3) Ulica: Ul. Droga do Różanny 18

7.3.4) Miejscowość: Koronowo

7.3.5) Kod pocztowy: 86-010

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 185139,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.