eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodynie › Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w WodyniachOgłoszenie z dnia 2024-02-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.5.2.) Miejscowość: Wodynie

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodynie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodynie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7645c215-cf15-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00209193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00064465/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert (oferta +załączniki), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
• za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem ttps://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej Platformą.
• poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wodynie.eu (z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,08-117 Wodynie, tel./fax 25 631 26 58,e-mail: gmina@wodynie.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół w Wodyniach. IGR.271.1.2024
• Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
• Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGR.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części pomieszczeń I i II kondygnacji w budynku zespołu szkół w miejscowości Wodynie, dz. nr ewid. 700. Dodatkowo w trakcie prac budowlano-instalacyjnych projektuje się remont belek stropowych drewnianych o zbyt niskiej nośności.

W celu wykonania przebudowy budynku należy wykonać szereg robót budowlanych, a w szczególności:
• roboty demontażowe stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
• roboty demontażowe parapetów wewnętrznych
• roboty rozbiórkowe posadzek i podłoży parteru
• roboty rozbiórkowe posadzek z płytek gresowych na piętrze
• roboty rozbiórkowe okładzin ściennych
• rozbiórka ścianek działowych na parterze oraz ścianek działowych piętra opartych na stropie parteru oraz rozbiórka nieczynnego pieca kaflowego na piętrze obciążającego strop nad parterem
• rozbiórka istniejących sufitów podwieszanych kasetonowych oraz sufitów z desek otynkowanych w części tzw.„starej szkoły”
• rozbiórka podłóg oraz okładzin stropowych stropów drewnianych
• oczyszczenie i udrożnienie istniejących kanałów wentylacyjnych kominowych
• powiększenia i dopasowania do nowej stolarki otworów drzwiowych i okiennych
• wymiana starych, o niedostatecznej nośności, belek stropowych w tzw. starej części na belki nowe o zwiększonym przekroju i wymaganej nośności
• wykonanie nowego ślepego pułapu i ślepej podłogi z desek gr.25mm mocowanego do łat drewnianych 40x50mm bitych do boków belek stropowych
• wykonanie nowych podłóg drewnianych z desek o gr. 32mm łączonych na pióro i wpust wraz z wcześniejszym ułożeniem paroizolacji i izolacji akustycznej z wełny mineralnej o grubości 15cm
• montaż płyt OSB typu 3 na pióro i wpust o gr.15mm
• montaż podłóg z płytek/paneli LVT winylowych o gr. całkowitej 5mm i warstwie użytkowej 1mm
• montaż systemowego stalowego rusztu pod okładzinę GK sufitu
• wykonanie sufitu pełnego z płyt GKFI/DFH2 , jako rozwiązanie systemowe w klasie odporności ogniowej min.REI30
• wykonanie nowych podłoży i posadzek na całości obiekty objętego opracowaniem wraz z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej z papy zgrzewalnej i izolacji cieplnej oraz regulacją kanału c.o podposadzkowego
• z wykonaniem przekrycia kanału z płyt betonowych prefabrykowanych gr.5cm i wykonaniem włazów kontrolnych w miejscach zaworów
• montaż w pom. łazienek dzieci przedszkolnych i szkolnych sufitów podwieszanych pełnych z okładziną z podwójnych płyt typu Hydro H2 (GKBI) oraz wykonaniem obudów instalacyjnych z płyt GKBI
• montaż systemowych wycieraczek podłogowych z bieżnią jako dywan wewnętrzny
• wykonanie nowych ścianek działowych murowanych z bloczków gazobetonowych oraz GK
• montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu
• montaż ślusarki aluminiowej drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
• montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i stolarki okiennej wewnętrznej
• montaż nowych balustrad schodowych ze stali nierdzewnej
• wykonanie osłon na grzejnikach w części przedszkolnej i 0
• wykonanie uzupełnień tynków na nowych ścianach, przekuciach oraz przecierk tynków istniejących
• wykonanie gładzi gipsowych
• wykonanie wymalowań wewnętrznych i lamperii dekoracyjnych z farb natryskowych zabezpieczonych lakierem matowym ochronnym
• wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych
• montaż nowych kratek wentylacyjnych oraz wykonanie dodatkowej wentylacji typu „Z” na parterze oraz wentylacji przez stropy z wyprowadzeniem ponad dach na piętrze
• montaż systemowych elewacyjnych zadaszeń
• montaż balustrady i pochwytu na pochylni dla niepełnosprawnych
• roboty instalacyjne elektryczne oraz sanitarne wyszczególnione w projektach branżowych
• i inne wymienione w pozostałej dokumentacji
• W zakres robót elektrycznych wchodzą następujące instalacje:
- inst. elektryczne wewnętrzne
- oprawy awaryjne
- wymiana osprzętu elektrycznego
- inst. komputerowa
- inst. monitoringu
- inst. kontroli dostępu
- inst. wideodomofonowa
- i inne

• Zakres robót budowlanych sanitarnych obejmuje:
- wymianę instalacji hydrantowej,
- montaż zaworu priorytetu,
- przesunięcie wodomierza,
- wymianę pionów i podejść kanalizacyjnych.
- wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody,
- wymiana armatury sanitarnej,
- demontaż i ponowny montaż armatury sanitarnej w pomieszczeniach kuchni,
- demontaż i ponowny montaż grzejników centralnego ogrzewania,
- montaż dwóch klimatyzatorów,
- montaż dwóch okapów kuchennych,
- wymiana wentylatora osiowego,
- montaż wentylatorów łazienkowych z panelem ozdobnym zintegrowane z oświetleniem
- demontaż instalacji wod-kan

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał:

Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej
2. Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach

1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja:
Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt
Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pkt
KG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
3) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
4) Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów
w kryterium „CENA” i kryterium „OKRES GWARANCJI”
K=KC+KG
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
KG – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli przedstawi zamawiającemu (na wezwanie) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 zł.
Wykonawca spełni warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykaże , że w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dysponuje:
a) Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich 5/pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2/dwóch zamówień na roboty budowlane, polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie istniejących budynków, o wartości każdego zamówienia co najmniej 500.000,00 zł brutto.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiot, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca, wykaże samodzielnie jego spełnienie.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
a. kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 3 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
b. kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót sanitarnych objętych niniejszym zamówieniem, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robót sanitarnych licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
c. kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych; posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na takim stanowisku, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

a) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
b) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.1. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2080)
1.2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział Wodynie,. nr rachunku 08 9194 0007 0050 0135 2000 0050, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr IGR.271.1.2024”
1.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
1.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
1.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
1.8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
1.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1.1, w terminie określonym w ust. 1.2 lub w formie lub formach określonych w ust. 1.3, zostanie odrzucona.
2. Zwrot wadium.
2.1. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT) dla danego zadania oddzielnie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp, tj.:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia.
6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu musi być wniesione przelewem, na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy, przed podpisaniem umowy. Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na wskazanym rachunku Zamawiającego.
8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.