eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA - UL. PADEREWSKIEGOOgłoszenie z dnia 2023-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
– UL. PADEREWSKIEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398497

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Myszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34/3132682

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastomyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miastomyszkow.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
– UL. PADEREWSKIEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d093244-c26f-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00209038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058124/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa - ul. Paderewskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135655

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023.PZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2759079,06 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 824895,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu o średnicy Ø 125 PE HD100RC SDR 11 PN 16 w ulicy Paderewskiego o długości 1299,34 m, Ø 110 PE HD100RC SDR 11 PN 16 o długości 154,83 m, Ø 160 PE HD100RC SDR 11 PN 16 o długości 18 m. Całkowita łączna długość budowanej sieci wodociągowej wynosi 1472,17 m. Projektowany wodociąg zostanie włączony w punkcie W1 na wysokości posesji ul. Rynek 8 do istniejącego wodociągu rozdzielczego Ø 150 mm. Opisywaną sieć wodociągową należy w dalszej części włączyć do wybudowanego wodociągu PE (punkt W17) w ul. Projektowanej o średnicy Ø 160 mm. Od projektowanej sieci wodociągowej
w punkcie W17 zostanie wyprowadzone podejście w kierunku ulicy ks. Prałata Zdzisława Skrzeka o średnicy Ø 160 mm. Na budowanej sieci wodociągowej zostaną zamontowane hydranty nadziemne DN 80 w ilości 7 sztuk z podwójnym zamknięciem których zadaniem będzie odpowietrzanie i odwadnianie budowanego odcinka sieci oraz hydranty podziemne DN 80 w ilości 7 sztuk z odwadniaczem, których zadaniem również będzie odpowietrzanie i odwadnianie budowanego odcinka sieci. Wybudowana sieć wodociągowa rozdzielcza, będzie funkcjonować w układzie pierścieniowym. Zamawiający dopuszcza wykonać roboty budowlane metodą wykopu otwartego lub metodą przewiertu sterowanego. W przypadku wykonania robót budowlanych metodą przewiertu sterowanego należy zastosować rury trójwarstwowe typu RC o średnicach zgodnych z projektem. W ramach inwestycji należy wykonać przyłącza wodociągowe do granicy właścicieli posesji przy ul. Paderewskiego w określonej ilości 48 szt. Niektóre przyłącza w tym zadaniu należy przełączyć odpowiednio do danego etapu prowadzenia robót zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przyłącza należy wykonać z odpowiednio zaprojektowanych rodzajów materiałów: z rur Ø 40 PE HD100 SDR 11 PN 16 o łącznej długości rury 304,70 m.,
z rur: PE HD100 SDR 11 PN 16 Ø 50 o łącznej długości 8,84 m, oraz z rur:
PE HD100 SDR 11 PN 16 Ø 63 o łącznej długości 74,80 m.
2. Przedmiot zamówienia został wyczerpująco opisany w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 do SWZ – dokumentacja do realizacji zamówienia.
3. Zamawiający wskazuje, że dokonał podziału zamówienia na części poprzez udzielanie zamówienia w trzech odrębnych postępowaniach. Zamawiający uważa, że dalszy podział udzielonego zamówienia w przedmiotowym postępowaniu nie będzie dokonywany z przyczyn techniczno-organizacyjnych i ekonomicznych. Zważywszy na fakt,
że przedmiotowe zadanie do wykonania jest technicznie trudne a podział spowodowałby trudności w jego realizacji, tj. w zakresie koordynacji robót, szybkości prowadzenia robót ziemnych i montażowych. Spowolnienia byłyby spowodowane przede wszystkim wydłużeniem terminu wykonania zadnia z tytułu czasowej zmiany organizacji ruchu realizowanej ewentualnie przez dwóch wykonawców, opóźniając uzyskanie zamierzonego efektu końcowego. W przypadku podziału zamówienia na części występuje wzrost koszów wykonania zadania, który wynika ze zwiększenia kosztów transportu sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, co w odniesieniu do wielkości udzielanego zamówienia ma kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu kosztów robót. Z uwagi na powyższe argumenty brak podziału udzielanego zamówienia na części nie spowoduje ograniczenia konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw.
4. Wodociąg winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Po wykonaniu robót budowlanych wodociąg będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w zakresie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej.
5. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
6. Kody CPV:
1) Główny kod CPV:
- 45000000-7: Roboty budowlane,
2) Dodatkowe kody CPV:
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu,
- 45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli,
- 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów,
- 45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody.
7. W każdym przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia będzie odnosił się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Pozostałe informacje
w zakresie rozwiązań równoważnych zostały opisane w Rozdziale 5 SWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, w trybie określonym w art. 121 ustawy Pzp.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części (zakresów) zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W tym celu Wykonawca winien podać odpowiednie informacje w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w odpowiednim miejscu tabeli formularza oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 848700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 890028,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 890028,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: U.K.Ł. SKORUPA Monika Odulińska-Skorupa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 242584605

7.3.3) Ulica: Dąbrowno 24

7.3.4) Miejscowość: Niegowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-320

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 890028,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.