eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sejny › Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie - Widugiery.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie – Widugiery.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SEJNEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Sejny

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 5173922

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.sejny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie – Widugiery.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-594ec2e3-cf19-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208939

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00019637/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie - Widugiery ok. 1 km.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-sejny.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę przez: https://powiat-sejny.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem ofert, zmian lub wycofania oferty na adres e-mail: zamowieniapubliczne@powiat.sejny.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: *.doc, *.docx, *.pdf Maksymalny rozmiar plików wynosi 150 MB.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na MarketPlanet.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie dostępnym pod adresem:
ttps://oneplace.marketplanet.pl/Regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest danych osobowych jest Starosta Sejneński ,
ul. 1 Maja 1, kod pocztowy 16-500, e-mail: starosta@powiat.sejny.pl, tel. (87)-5173910;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: kontrola@powiat.sejny.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.9.2024 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie – Widugiery”, prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas z zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.9.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1625419,49 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny (ul. Mickiewicza) - Łumbie – Widugiery dla odcinka od km 1+780 do km 2+770 (0,990 km).
Przebudowa drogi na tym odcinku zostanie wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, która obejmuje wykonanie m.in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- karczowanie pni po wyciętych drzewach na skarpie,
- wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopów i nasypów związanych z poszerzeniem jezdni,
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi z betonu asfaltowego na
obciążenie ruchem KR2,
- przebudowę zjazdów i skrzyżowań z drogami gminnymi z przebudową przepustów pod zjazdami,
- przebudowę przepustów pod koroną drogi,
- wykonanie poboczy drogi i zjazdów z kruszywa,
- roboty wykończeniowe, w tym humusowanie skarp korony drogi z obsianiem trawą,
- oznakowanie pionowe, poziome i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej drogi w skali 1:1000..
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia i jest to cena ryczałtowa. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w
niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna obejmować pełne wykonanie przedmiotu zamówienia, na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia w SWZ, w tym postanowień umowy. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 106). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Jeżelizłożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na, budowie/przebudowie dróg/ulic o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na, budowie/przebudowie dróg/ulic o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na, budowie/przebudowie dróg/ulic o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na, budowie/przebudowie dróg/ulic o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto,
- dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
a) Aktualnego odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
c) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
d) Przedstawi kosztorys ofertowy.
e) Wykaże, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany treści zawieranej umowy określa załącznik nr 4 do SWZ (projekt umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem https://powiat-sejny.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.