eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biała Podlaska › Dostawa leków i materiałów medycznych w podziale na 2 części.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków i materiałów medycznych w podziale na 2 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000570559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 20

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 343 40 68

1.5.8.) Numer faksu: 83 344 37 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pogotowiebp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowiebp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków i materiałów medycznych w podziale na 2 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d705db3-cf0d-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00208754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00577792/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa leków i materiałów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy opisane zostały w rozdz. IX SWZ.
2. Wykonawca rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv,
jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml,
xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce „wyslij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamówieniapubliczne@pogotowiebp.pl
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
• Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 20, 21-500 Biała Podlaska.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pogotowiebp.pl
3. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz w okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZP.3520.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

produkty lecznicze - 84- pozycje formularza asortymentowo-cenowego do wyceny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-06-21 do 2025-06-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Opis kryterium Ranga
Cena oferty [C] 99 %
Termin dostawy [TD] 1 %

2. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty (C), nastąpi wg wzoru: C = najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert / cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej) x ranga x 100;

3. Za kryterium termin dostawy (TD) zamawiający przyzna punkty wg poniżej opisanych zasad:
1) wartość punktowa w kryterium termin dostawy zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;
2) termin będzie liczony w pełnych dniach roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia;
3) wykonawca może zaoferować tylko jeden termin dostawy np. 3 dni robocze;
4) wykonawca, który nie wskaże konkretnego terminu tylko kilka terminów lub zakres, zamawiający przyjmie najdłuższy podany termin;
5) wykonawca, który wskaże niepełne dni, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował termin dłuższy poprzez zaokrąglenie go w górę;
6) wykonawca, który nie wpisze żadnego terminu dostawy, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaakceptował i zaoferował maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy tj. 5 dni roboczych;
7) oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 5 dni roboczych zostanie odrzucona;
8) jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 3 dni robocze, Zamawiający do obliczenia liczby punktów w ramach kryterium termin dostawy (TD) przyjmie termin dostawy: 3 dni robocze; zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 3 dni robocze nie będzie dodatkowo punktowane;
9) wartość punktowa za kryterium termin dostawy obliczona będzie wg. wzoru:

TD = najkrótszy oferowany termin dostawy spośród złożonych ofert / termin dostawy zamówienia w ofercie ocenianej x ranga x 100;

4. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów, otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu


Więcej informacji w SWZ rozdział XX.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 99

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

materiały medyczne ( igły, strzykawki, kraniki trójdrożne itp...) 25 pozycje formularza asortymentowo-cenowego do wyceny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Opis kryterium Ranga
Cena oferty [C] 60 %
Termin dostawy [TD] 40 %

2. Sposób obliczenia wartości punktowej za kryterium cena oferty (C), nastąpi wg wzoru: C = najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert / cena oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej) x ranga x 100;

3. Za kryterium termin dostawy (TD) zamawiający przyzna punkty wg poniżej opisanych zasad:
1) wartość punktowa w kryterium termin dostawy zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym;
2) termin będzie liczony w pełnych dniach roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia;
3) wykonawca może zaoferować tylko jeden termin dostawy np. 3 dni robocze;
4) wykonawca, który nie wskaże konkretnego terminu tylko kilka terminów lub zakres, zamawiający przyjmie najdłuższy podany termin;
5) wykonawca, który wskaże niepełne dni, zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował termin dłuższy poprzez zaokrąglenie go w górę;
6) wykonawca, który nie wpisze żadnego terminu dostawy, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaakceptował i zaoferował maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy tj. 5 dni roboczych;
7) oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 5 dni roboczych zostanie odrzucona;
8) jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy krótszy niż 3 dni robocze, Zamawiający do obliczenia liczby punktów w ramach kryterium termin dostawy (TD) przyjmie termin dostawy: 3 dni robocze; zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 3 dni robocze nie będzie dodatkowo punktowane;
9) wartość punktowa za kryterium termin dostawy obliczona będzie wg. wzoru:

TD = najkrótszy oferowany termin dostawy spośród złożonych ofert / termin dostawy zamówienia w ofercie ocenianej x ranga x 100;

4. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów, otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu


Więcej informacji w SWZ rozdział XX.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zgodnie z art. 112 p.z.p. określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

c. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający nie stawia warunków w w/w zakresie.

d. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek dotyczy wykonawców oferujących produkty lecznicze:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada zezwolenie uprawniające na obrót oferowanymi produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. odpowiedni dokument:
1.1. ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające aktualne zezwolenie potwierdzające uprawnienie do obrotu produktami leczniczymi będącymi środkami odurzającymi, środkami psychotropowymi lub prekursorami (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów),
1.2. ważne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą lub importuje produkty lecznicze.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy z art. 125 ust. 1 Pzp oraz wymaganych podmiotowych środków dowodowych.

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia (szczegółowy wykaz znajduje się w Rozdz. XVII SWZ), a także czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalnej oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. XV ust.1 SWZ;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-10 Pzp,
4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zezwolenia na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/-dotyczy części Nr 1
a) ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzające uprawnienie do obrotu produktami leczniczymi będącymi środkami odurzającymi, środkami psychotropowymi lub prekursorami (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów),
b) ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie lub import produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą lub importuje produkty lecznicze.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Oświadczenie dot. przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp (Załącznik nr 4 do SWZ),
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 5 i 7-10 Pzp, jak również w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) (Załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga, ale zaleca aby Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania, cechy i kryteria opisane w SWZ, a w szczególności: katalogi, foldery, opisy, karty katalogowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
3) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2a);
4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy;
6) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy,
7) oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 2 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ – o ile dotyczy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XVII A ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków postępowania dotyczące tego podwykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 2 610,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sześćset dziesięć 00/100)
Część 2 – 170,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku nr rachunku 53 1500 1331 1213 3001 0852 0000 z dopiskiem „Dostawy materiałów medycznych w podziale na 2 części”. Dokument potwierdzający dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty. Tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację przetargu i części której dotyczy wadium oraz określać podmiot, w którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w tytule przelewu znak sprawy postępowania.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona (zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp).
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w Rozdz. XVII A ust. 1 pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-27 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp (zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy).
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
8. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
11. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. XV ust.1 SWZ;
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp;
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7-10 Pzp,
4) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany będzie realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami w zakresie elektromobilności zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ( t.j Dz.U. 2023 poz. 875 z późn. zm.), o których mowa w §8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.