eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żytno › Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silnica.Ogłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silnica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻYTNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Żytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 4

1.5.2.) Miejscowość: Żytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-532

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3277001

1.5.8.) Numer faksu: 34 3269010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@zytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zytno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e15af29-cc77-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silnica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e15af29-cc77-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI. 271.9.2023.SN

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 420830,71 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Silnica”. Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi:

a) Droga w km 0+000,00 do 0+966,13
- Wykonanie miejscowych poszerzeń z kruszywa dolomitowego łamanego o grubości 24 cm warstwa dolna, frakcji 0-63.
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego o grubości 10 cm warstwa górna, frakcji 0-31,5.
- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową
- Wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej gr. 5 cm,
b) Pobocze
- Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne pobocza
- Wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego łamanego o grubości 10 cm, frakcji 0-31,5.
c) Przepust
- Wykonanie korytowania w celu demontażu uszkodzonego przepustu
- Obsadzenie nowego przepustu oraz przyczółków
- Oznakowanie przepustu tablicami U-9a oraz U-9b

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dodatkach do SWZ, na który składają się następujące dokumenty: 1. Projekt umowy. 2. Projekt budowlany, 3. Specyfikacja techniczna. 4. Przedmiar robót (do celów poglądowych, ze względu na charakter wynagrodzenia – ryczałtowy, pełni jedynie funkcję informacyjną).

3. Prace uzupełniające wymagane przez Zamawiającego:
1) Wytyczenie geodezyjne inwestycji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej zawierającej co najmniej:
a) oryginał pisemnego oświadczenia Kierownika Budowy:
- o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym oraz ustawą Prawo budowlane,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg, ulic,
sąsiednich nieruchomości,
- o odpowiednim zagospodarowaniu terenów przyległych do budowy umożliwiającym
właściwą eksploatację wybudowanego obiektu.
b) zestawienie wbudowanych materiałów,
c) wykaz zmian istotnych (jeżeli miały miejsce) z załącznikiem graficznym, podpisany
przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektanta, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłową legalizację tych zmian,
d) protokoły z badań (jeśli wystąpiły) wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,
e) potwierdzenie geodezyjne wykonanych ilości robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 494055,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 582914,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 494055,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRDM Sp z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BRUK S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771858172

7.3.3) Ulica: Sportowa 53

7.3.4) Miejscowość: Lelów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-235

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 494055,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.