eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cotygodniowego sprzątania jezdni, chodników, ścieków, ścieżek rowerowych dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.Ogłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cotygodniowego sprzątania jezdni, chodników, ścieków, ścieżek rowerowych dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.5.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-58b86c62-cdfb-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie jednorazowego pozimowego oraz cotygodniowego sprzątania jezdni, chodników, ścieków, ścieżek rowerowych dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58b86c62-cdfb-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038967/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wykonanie jednorazowego pozimowego, wykonywanie cotygodniowego sprzątania jezdni, chodników, ścieków, ścieżek rowerowych dróg powiatowych na terenie miasta Namysłów.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00155659

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZM.272.6.2023.AK-G.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 65000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie jednorazowego pozimowego, wykonywanie cotygodniowego sprzątania jezdni, chodników, ścieków, ścieżek rowerowych dróg powiatowych na ternie miasta Namysłów oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego.
2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Dodatkowe kody CPV:
90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90511300-5 - Usługi zbierania śmieci
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
90612000-0 - Usługi zamiatania ulic
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 2 do formularza oferty (Cennik) oraz załączniki 3-6 do SWZ (nr 3 Opis przedmiotu zamówienia, nr 4 Zestawienie ilości prac dotyczących sprzątania jezdni i chodników dróg powiatowych oraz harmonogram realizacji prac w roku 2023).
4. Przedmiot zamówienia realizowany i odbierany będzie etapami w zależności od potrzeb Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dokonywał będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie podstawą do naliczenia kar umownych.
7. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem publicznym i w następstwie podpisania umowy.
8. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie robót.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
10. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
11. Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe Powiatu Namysłowskiego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90400000-1 - Usługi utylizacji nieczystości

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64542,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64542,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64542,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wodociągów Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7521328416; REGON: 531622986

7.3.3) Ulica: ul. Mariańska 2

7.3.4) Miejscowość: Namysłów

7.3.5) Kod pocztowy: 46-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64542,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.