eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363020205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 111A

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgkim.kolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgkim.kolbuszowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49446dc1-cccc-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-49446dc1-cccc-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna
jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
Szczegóły zawarte zostały w pkt VIII, XII Instrukcji dla wykonawców - Rozdział I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.1. Zamawiający Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej tel.172275 227 http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/ e-mail zgkim@kolbuszowa.pl
22.1.1.2Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. Kolbuszowa jest Pan Wiesław Haraf : e-mail: iod1@zgkim.kolbuszowa.pl, tel. 17 227 52 27,
1.1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
numer referencyjny nadany sprawie: ZP-1/02/2024/PUK
prowadzonym w trybie: podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
1.1.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2019)., dalej „ustawa Pzp”;
1.1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.1.7. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.1.8. Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w trakcie realizacji umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/02/2024/PUK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych”
2. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy dysponuje instalacją służącą zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
3. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa.
4. W okresie realizacji zamówienia szacunkowa masa dostarczonych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wyniesie:
520 Mg o kodzie 20 03 01
Minimalna łączna masa dostarczonych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wyniesienie 300 Mg.
5. Zamawiający dostarczy sukcesywnie wykonawcy odpady o kodzie 20 03 01 własnym transportem, na teren instalacji Sortowni odpadów. Dostawa odpadów następować będzie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostarczanych odpadów komunalnych,
a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu zmniejszenia ilości dostarczonych odpadów.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
10. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział II SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość instalacji Regionalnej do przetwarzania odpadów od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia, Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć zezwolenie zintegrowane/lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania opadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
- aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć zezwolenie zintegrowane/lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania opadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: 50.000,00 zł.
b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
1) Braku podstaw wykluczenia, Spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – wpis do odpowiedniego rejestru.
Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.
2) Warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – zezwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć zezwolenie zintegrowane/lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania opadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
- aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (w ramach niniejszego punktu należy dołączyć zezwolenie zintegrowane/lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania opadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),
3) Warunki dotyczące określonej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
a. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż: 50.000,00 zł.
b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków dowodowych:
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunków w przedmiotowym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1a do Rozdział I SWZ. W przypadku udostępnienia zasobów – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi załącznik nr 1b Rozdział I SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia:
a) W przypadku, o którym mowa w pkt 7, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b)Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania
określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w poniższych okolicznościach:
1) Zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby zamówienia rozumieć należy zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
2) W razie zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów.
3) Wprowadzenia zmian w stosunku do umowy w zakresie wykonywania prac wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji przedmiotu umowy,
4) W uzasadnionych przypadkach zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, za zgodą Wykonawcy,
5) W przypadku określonych przepisami prawa.
2. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) Stawki podatku od towarów i usług.
2) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) Stawki opłat, o której mowa w art. 291 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio
w zakresie zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, przy czym wysokość
wynagrodzenia netto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w
zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wniosek powinien zawierać: wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenia kwoty, o którą
wzrosły koszty wykonywania zamówienia, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wpływ zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie ponieść w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty
wynikające z podwyższenia wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione odpowiednio
o różnice pomiędzy wynagrodzeniem minimalnym z dnia zawarcia Umowy,
a wynagrodzeniem minimalnym wynikającym z nowo wydanych przepisów.
Pozostałe zmiany umowy zostały określone w § 14 Projektowanych postanowień umowy (Rozdział II SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.