eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363118861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakładowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdm-konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i utrzymanie dróg publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18ae822b-ca78-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00207125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040990/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://konin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - Rozdział I

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDM.IV.ZP.221.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie bitumiczne rok 2024 – Rejon A w zakresie: remontów cząstkowych jezdni, parkingów, chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, remontów cząstkowych poboczy, bieżącym monitorowaniu stanu nawierzchni wybranych dróg w okresie wskazanym przez Zamawiającego; planowany okres monitorowania to IV kwartał 2024roku, a szacunkowa ilość kilometrów monitorowanych to ok 10km; monitorowanie z częstotliwością co najmniej raz na 48h; roboty będą prowadzone na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie; szacunkowa długość dróg to około 130km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. w szczególności: remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe poboczy, remonty nawierzchni przyległych, remonty cząstkowe elementów odwodnienia dróg, roboty ziemne. Zakres robót obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Roboty te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ust. 1 ustawy, podwykonawstwa, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania. Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że będzie realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie bitumiczne oraz brukowe rok 2024 – Rejon B w zakresie: remontów cząstkowych jezdni, parkingów, chodników, zjazdów i ścieżek rowerowych
o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, remontów cząstkowych poboczy; bieżącym monitorowaniu stanu nawierzchni wybranych dróg w okresie wskazanym przez Zamawiającego; planowany okres monitorowania to IV kwartał 2024roku, a szacunkowa ilość kilometrów monitorowanych to ok 10km; monitorowanie z częstotliwością co najmniej raz na 48h; roboty będą prowadzone na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie; szacunkowa długość dróg to około 70km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. w szczególności: remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe poboczy, remonty nawierzchni przyległych, remonty cząstkowe elementów odwodnienia dróg, roboty ziemne. Zakres robót obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Roboty te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ust. 1 ustawy, podwykonawstwa, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania. Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że będzie realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie brukowe rok 2024 – Rejon A w zakresie: remontów cząstkowych dróg
i parkingów o nawierzchni brukowej, remontów/odnowy nawierzchni dróg
i parkingów o nawierzchni brukowej; roboty będą prowadzone na nawierzchniach brukowych dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich
w Koninie (Rejon A); szacunkowa długość dróg to około 50 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel.
Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj.
w szczególności: remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe poboczy, remonty nawierzchni przyległych, remonty cząstkowe elementów odwodnienia dróg, roboty ziemne.
Zakres robót obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami.
Roboty te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych
w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę
o pracę określonego w art. 95 ust. 1 ustawy, podwykonawstwa, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania.
Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że będzie realizował roboty
w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zabezpieczenie miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina - Nawierzchnie gruntowe rok 2024 w zakresie: remontów cząstkowych dróg i parkingów
o nawierzchni gruntowej, remontów nawierzchni dróg i parkingów
o nawierzchni gruntowej, objazdów - przeglądów okresowych stanu nawierzchni przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zakończonych protokołem; roboty będą prowadzone na nawierzchniach gruntowych dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie; szacunkowa długość dróg to około 50 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia jest uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych tj. w szczególności: remonty nawierzchni dróg, remonty cząstkowe poboczy, remonty nawierzchni przyległych, remonty cząstkowe elementów odwodnienia dróg, roboty ziemne. Zakres robót obejmuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego, wybrane zgodnie z faktycznymi potrzebami. Roboty te zostaną udzielone na warunkach zbliżonych do określonych w niniejszym zamówieniu; dotyczy to określonych w projekcie umowy: sposobu realizacji przedmiotu umowy, rozliczeń z Wykonawcą, warunków płatności, sankcjonowania przypadków nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy, obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę określonego w art. 95 ust. 1 ustawy, podwykonawstwa, obowiązku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia OC, możliwości odstąpienia od umowy / rozwiązania. Ponadto Wykonawca winien zapewnić, że będzie realizował roboty w terminie i z najwyższą starannością, zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego, w wyniku negocjacji uzgodni wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Ocenie punktowej zostaną poddane oferty Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone.
Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta, która spełni wszystkie postawione w SWZ wymagania oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych
w ramach każdego z podanych kryteriów pomnożoną przez ilość członków komisji przetargowej oceniających oferty, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zabezpieczenie miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:
Dla Części I i II:
- min. dwa zadania dotyczące robót drogowych o wartości łącznej min. 250 000,00 zł brutto, których wartość składową stanowi wykonanie warstwy konstrukcji podbudowy z AC (lub AC WMS) lub warstwy wiążącej z AC (lub AC WMS) wraz z warstwą ścieralną z AC o wartości 50 000 zł lub SMA o wartości 50 000 zł brutto.
Dla części III:
- min. jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na remoncie lub wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej lub kostki kamiennej o wartości min. 100 000,00 zł brutto.
Dla części IV:
- min. jedno zadanie związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na robotach utrzymaniowych tj. między innymi na wykonaniu profilowania oraz zagęszczania dróg o nawierzchni gruntowej lub/i tłuczniowej lub żwirowej lub gruzowej o wartości min. 100 000,00 zł /brutto/ każda
lub
- min. jedno zadanie, w skład którego wchodziło wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni z tłucznia lub/i żwiru lub gruzu o wartości wykonania w/w konstrukcji min. 100 000,00 zł /brutto/.
1.1.2. Będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza wskazania tych samych osób do realizacji zamówienia w różnych brygadach roboczych) tj.:
Dla części I i II:
- co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające zleconemu zakresowi,
- 2 brygady do robót drogowych (min. 6 osób w brygadzie) w skład brygady nie wlicza się operatorów maszyn budowlanych (przy ofertach na część I i II łącznie 4 brygady),
- 2 brygady do ręcznego kierowania ruchem (min. 2 osoby w brygadzie), które posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie wykonywania niektórych czynność związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (przy ofertach na część I i II łącznie 4 brygady),
Dla części III i IV:
- 1 brygada do robót drogowych (min. 3 osoby w brygadzie) w skład brygady nie wlicza się operatorów maszyn budowlanych,
- 1 brygada do ręcznego kierowania ruchem (min. 2 osoby w brygadzie), które posiadają ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie wykonywania niektórych czynność związanych z kierowaniem ruchem drogowym zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a ustawy z 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (przy ofertach na część III i IV łącznie 2 brygady)
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składające się na ofertę:
1.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ (osobno dla każdej części).
1.2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (osobno dla każdej części).
1.3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia (dotyczy podmiotu trzeciego)– wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ[osobno dla każdej części (jeżeli dotyczy)].
1.4. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)- wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ[osobno dla każdej części (jeżeli dotyczy)].
1.5. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót (osobno dla każdej części).
1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy).
1.7. Stosowne Pełnomocnictwo(a) lub inny dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu dołączonym do oferty (załącznik nr 4 do SWZ), które usługi / roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
Przed podpisaniem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żąda przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólników spółki cywilnej traktuje się jak Wykonawców występujących wspólnie. Obowiązek ustanawiania pełnomocnika, o którym mowa powyżej, nie dotyczy spółek cywilnych, o ile ich reprezentacja wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie postanowienia zawiera Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza przypadkami określonymi w Projekcie umowy oraz poza dopuszczalnymi zmianami wynikającymi z przepisów ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: W celu złożenia oferty należy wejść na stronę Platformy Przetargowej w zakładkę „Postępowania” - „Zamówienia publiczne” i wyszukać niniejsze postępowanie. Adres strony https://konin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy –Dotyczy wyłącznie Części I. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.