eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH LEŻĄCYCH NA GRUNTACH NALEŻĄCYCH DO GMINY RACIBÓRZOgłoszenie z dnia 2022-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH LEŻĄCYCH NA GRUNTACH NALEŻĄCYCH DO GMINY RACIBÓRZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Racibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258397

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Stefana Batorego 6

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 755 07 10

1.5.8.) Numer faksu: 32 755 07 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.raciborz.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH LEŻĄCYCH NA GRUNTACH NALEŻĄCYCH DO GMINY RACIBÓRZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d2b06f1-d6b0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027993/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie konserwacji rowów komunalnych w Raciborzu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00166306/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 203703,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rowów melioracyjnych leżących na gruntach należących do Gminy Racibórz.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Koszenie dna, skarp rowów i pasów o szerokości 1 metra przyległych do skarp po obu stronach rowu (maksymalna wysokość pozostawionego porostu wynosi 5 cm), 80% pokosu należy wygrabić oraz wywieźć, w terminie do dwóch dni od koszenia (zebrany pokos należy przekazać do kompostowni w Raciborzu wraz z dokonaniem stosownych opłat za składowanie i udokumentowaniem Kartą Przekazania Odpadu) – łączna powierzchnia przewidziana do koszenia wynosi 360 330 m2;

2) Odmulenie dna rowów o średniej szerokości w dnie 0,60 metra oraz o średniej głębokości 1,5 metra – namuł z odmulenia 80% długości rowów należy rozplantować, natomiast z pozostałego terenu należy zagospodarować zgodnie z wymogami ustawy o odpadach (przekazać podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia wraz poniesieniem stosownych opłat lub uzyskać stosowną decyzję na zagospodarowanie) – przewiduje się odmulanie 11 165 metrów rowów o średnim zamuleniu do 10 cm, 325 metrów rowów o średnim zamuleniu do 20 cm, 255 metrów rowów o średnim zamuleniu do 30 cm;

3) Odmulenie przepustów i kolektorów o przeciętnej średnicy 0,80 metra – przewiduje się odmulenie 454 metrów przepustów i kolektorów o średnim zamuleniu do 1/3 wysokości;

4) Okresowe usuwanie z rowów na podstawie zgłoszenia Zamawiającego, ze wskazanych miejsc, naniesionych odpadów (gałęzie, butelki plastikowe, folie, gruz itp.) z wywozem ich na składowisko odpadów w łącznej ilości do 2,0 Mg.

2. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314000-4 - Usługi utrzymania gruntów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226435,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 385993,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 226435,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRINN-PLUS łukasz Durczok

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422568140

7.3.3) Ulica: Raciborska 271

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 226435,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.