eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza centrum Miasta Jasła w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza centrum Miasta Jasła w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,122982,c605e9088ce5521e6c0c577951c213eb.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza centrum Miasta Jasła w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74a1fafd-cd55-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206914

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053096/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenach miejskich położonych poza centrum Miasta Jasła w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154996

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.7021.4.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni miejskiej położonych poza ścisłym centrum miasta poprzez:
1) koszenie trawników ze zbiorem biomasy (z usunięciem skoszonej trawy). Łączna szacunkowa powierzchnia terenów zielonych do wykoszenia w ciągu trwania umowy wynosi ok. 37000 m2;
2) koszenie trawników bez zbioru biomasy (bez usunięcia skoszonej trawy). Łączna szacunkowa powierzchnia terenów zielonych do wykoszenia w ciągu trwania umowy wynosi ok. 282500 m2;
3) przycinanie krzewów i żywopłotów (obejmuje usunięcie powstałej w trakcie przycinki biomasy). Łączna szacunkowa powierzchnia w ciągu trwania umowy wynosi ok. 2000 m2;
4) sprzątanie terenów zielonych (obejmuje usuniecie odpadów i innych zanieczyszczeń zalegających na terenie zielonym). Łączna szacunkowa powierzchnia w ciągu trwania umowy wynosi ok. 101500 m2.
5) usunięcie opadłych liści z trawników o powierzchni ok. 18500 m2.
2. Prace, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 obejmują również usunięcie zanieczyszczeń z terenu zielonego).
3. Prace, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przez Wykonawcę na pisemne zlecenie Zamawiającego stanowiącego Załącznik do umowy.
4. Poszczególne miejsca lokalizacji terenów zielonych, na których będą wykonywane prace stanowiące przedmiot umowy określony w ust. 1 będą wskazywane Wykonawcy przez Zamawiającego każdorazowo przed rozpoczęciem prac.
5. Wykaz terenów zielonych, o których mowa w ust. 4 określa załącznik nr 4 do SWZ.
6. Zamawiający nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 51866,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99780,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 51866,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SOL-K-JAS" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6850008735

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51866,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.