eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › "Przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach wraz z najmem pomieszczeń kuchni."Ogłoszenie z dnia 2022-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przygotowanie i wydawanie posiłków
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
wraz z najmem pomieszczeń kuchni.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000799635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Batorego 11

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@sp2zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp2zabki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła podstawowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przygotowanie i wydawanie posiłków
dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach
wraz z najmem pomieszczeń kuchni.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa6b4369-eb06-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia.publiczne@sp2.zabki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: maja zastosowanie w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 202 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie przetwarzanych danych osobowych .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie występują ograniczenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP2.ZP.271.06.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie w pomieszczeniach kuchni i wydawanie posiłków dla uczniów w średniej ilości 150 dziennie

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena Oferty jest ceną określoną w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik do SWZ dla ilości posiłków podlegających refundacji:
a) pełne obiady dla uczniów klas od I do VIII – 40 posiłków dziennie;
b) pełne wyżywienie dla dzieci z kasy ”0” - 5 posiłków dziennie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

aktualnego wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2021).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Doświadczenie Wykonawcy;
2. Dysponowanie osobami;
3. Dysponowanie sprzętem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2.Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik Nr 7 do SWZ).
5. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 8 do SWZ).
6. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 9 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Doświadczenie Wykonawcy:
a) Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły średniej (catering) w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi co najmniej 100000 zł brutto albo dwie lub więcej usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla przedszkola, szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej o wartości nie mniejszej niż 70000 zł każda, które wykonywane były w tym samym czasie przez okres co najmniej 12 miesięcy, a ich łączna wartość w tym okresie wyniosła co najmniej 140.000 zł.
2. Dysponowanie osobami:
Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) szef kuchni, tj. osoba, która posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe na kierunku gastronomia,
b) dietetyk, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe dietetyka, czyli legitymująca się co najmniej wykształceniem średnim medycznym w zakresie dietetyki, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie dietetyka dla dzieci i młodzieży w żywieniu zbiorowym,
c) technolog żywienia zbiorowego, tj. osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe technologa żywienia zbiorowego, czyli co najmniej wykształcenie średnie na kierunku technolog żywienia zbiorowego, posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie polegające na pracy w zawodzie technologa żywienia zbiorowego,
d) co najmniej 1 osobą do porcjowania i wydawania posiłków,
e) Zamawiający dopuszcza, by wymagania określone w lit. b) i c) mogła spełniać jedna osoba.
3. Dysponowanie sprzętem:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował co najmniej jednym pojazdem wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Parafowany wzór umowy - dokument obligatoryjny;
2. Jadłospisy - dokument obligatoryjny;
2. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 18 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ.
Ponadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważność, w następujących przypadkach w zakresie:
Strona 11 z 13
a) wystąpienia ilości usług, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub rozszerzenia przedmiotu umowy,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy lub przerw w jego realizacji powstałych z przyczyn leżących po stronie Najemcy,
c) Najemca zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie ilości przedmiotu umowy i w granicach +/- 20% wartości umowy brutto.
d) Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT.
2. Zmiana umowy :
a) w zakresie określonym w pkt d) nastąpi w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących przepisów,
b) w zakresie określonym w pkt b) w przypadku zmian organizacyjnych oraz ustawowej zmiany obowiązujących przepisów,
c) w zakresie określonym w pkt. a) i c) w przypadku zmiany ilości posiłków.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jedynie w zakresie i na podstawie przepisów art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Adres skrytki elektronicznej (ePUAP)/SP2_Zabki/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.