eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłecko › Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i Klubu Seniora w Działyniu - IIOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku
i Klubu Seniora w Działyniu - II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kłecko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Kłecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-270

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klecko@klecko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.klecko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c9724b62-c2a0-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku
i Klubu Seniora w Działyniu - II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9724b62-c2a0-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049076/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Prowadzenie zajęć dla podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i Klubu Seniora w Działyniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt "Rozwój usług społecznych w gminie Kłecko" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135796

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RFZ.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 36000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia terapeutyczne (25h w Klubie Seniora w Kłecku i 25h w Klubie Seniora w Działyniu)
Przedmiotem zamówienia są zajęcia terapeutyczne dla 20 podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i 20 podopiecznych Klubu Seniora w Działyniu.
Celem zajęć jest podniesienie samoświadomości seniorów na temat tego etapu w ich życiu, nauka sposobów samodzielnego wpływania na jakość swojego życia, nauka sposobów lepszego funkcjonowania społecznego w grupie, nabycie umiejętności radzenia sobie i pomocy innym w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.5.5.) Wartość części: 6000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia plastyczne/manualne (36h w Klubie Seniora w Kłecku i 36h w Klubie Seniora w Działyniu)
Przedmiotem zamówienia są zajęcia plastyczne/manualne dla 20 podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i 20 podopiecznych Klubu Seniora w Działyniu.
Zajęcia plastyczne/manualne mają na celu miłe i twórcze spędzenie czasu, realizację pomysłów własnych oraz wyrabianie poczucia przydatności społecznej osób starszych

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 10800 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia muzyczne (30h w Klubie Seniora w Kłecku i 30h w Klubie Seniora w Działyniu)
Przedmiotem zamówienia są zajęcia muzyczne dla 20 podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i 20 podopiecznych Klubu Seniora w Działyniu.
Zajęcia muzyczne mają zachęcić podopiecznych do wspólnego śpiewu przy akompaniamencie instrumentów np. gitary, organ lub innych, a także poznanie lub przypomnienie sobie dawnych, zapomnianych piosenek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 7200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zajęcia kulinarne (40h w Klubie Seniora w Kłecku i 40h w Klubie Seniora w Działyniu)
Przedmiotem zamówienia są zajęcia kulinarne dla 20 podopiecznych Klubu Seniora w Kłecku i 20 podopiecznych Klubu Seniora w Działyniu.
Podczas zajęć kulinarnych Podopieczni będą zgłębiali tajemnice sztuki gotowania, będą poznawali nowe smaki, nowe techniki kulinarne. Potrawy przyrządzane na zajęciach będą smaczne i przede wszystkim zdrowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

4.5.5.) Wartość części: 12000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie oferty złożone w części 1 postępowania zostały odrzucone

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8568 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8496 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10080 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10080 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Henryka Tomczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 83072700946

7.3.4) Miejscowość: Czerniejewo

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10080 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7020 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7020 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Patryk Gadziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 89050403179

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7020 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8960 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Wypieków Kremowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7841517455

7.3.4) Miejscowość: Gniezno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.