eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piotrków Kujawski › Dostawa oleju opałowego do DPS w Piotrkowie Kujawskim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego do DPS w Piotrkowie Kujawskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000843721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 98

1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-230

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 265 40 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@dpspiotrkowkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dpspiotrkowkujawski.lo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego do DPS w Piotrkowie Kujawskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25443240-ccbf-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00065668/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.dpspiotrkowkujawski.lo.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej działając pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami( w tym wszystkie oświadczenia, wnioski,zawiadomienia oraz informacje) odbywały się w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Formy plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone zostały w pkt 11 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą: ul. Poznańska
98, 88-230 Piotrków Kujawski.
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@radziejow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
Posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem właściwym w Polsce jest: Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Nie planuje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.240.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opalowego dla Domu Pomocy Społecznej w
Piotrkowie Kujawskim
.Dostarczany rodzaj lekkiego oleju opalowego powinien spełniać wymagania polskiej normy
PN-C-96024:2020-12 oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r. w sprawie
wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz instalacji i warunków, w
których będą stosowane ciężkie oleje opalowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne do powyższych norm.
Zamawiający wymaga, by olej posiadał co najmniej niżej wymienione parametry:
gęstość w temperaturze 15°C max. 0,860 kg/m3
Skład frakcyjny:
do temperatury 250°C destyluje max. 65% (VN)
do temperatury 350°C destyluje min. 85% (V,V)
temperatura zapłonu min. 56°C
lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C max. 6,00mm2/s
temperatura plynięcia max. minus 20°C
pozostałość po koksowaniu (z10% pozostałości destylacji) max. 0,3% (m/m)
zawartość siarki 0,1% (m/m)
zawartość wody max. 200 mg/kg
zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg
pozostałość po spopieleniu max. 0,01% (m/m)
wartość opalowa min. 42,6 MJ/kg
zawarto znacznika SY 124 min. 6,0 max. 9,0 m/1
zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/1
Na spełnienie powyższych wymagań oferty Wykonawca dołączy świadectwo jakości
oferowanego oleju.
Zamawiający przewiduje ze w okresie trwania umowy zakupi około 70000 l
oleju opalowego. Dostawy będą realizowane sukcesywnie stosownie do potrzeb
Zamawiającego, nie mniej niż 4 000 litrów jednorazowo. Paliwo rozliczane będzie
w temperaturze referencyjnej +l 5°C.
Dostawy oleju opałowego do Zamawiającego realizowane będą na koszt
Wykonawcy. Zamówienia składane będą telefonicznie, faksem lub e-mailem przez
Zamawiającego. Realizacja każdej zamówionej partii oleju odbędzie się w
ciągu 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą' Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 7 SWZ oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) zdolności do wystąpienia w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie
stawia warunków w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, ze posiada ważną koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwie dostawy oleju
opalowego o łącznej wartości minimum 200 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wykaz dostaw
zawierający informację, że w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał dwie dostawy oleju opałowego łącznej
wartości 200 000,00 PLN

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone
do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ składa każdy
z Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym
wspólnicy spółki cywilnej dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, który zakres zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dokona zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zamawiający dokona zmiany jedynie o zastosowanie
nowej stawki podatku VAT. Ewentualna zmiana może nastąpić ze skutkiem od dnia wejścia w
życie ustawy zmieniającej wysokość podatku do dnia zakończenia realizacji przedmiotu
zamówienia, po złożeniu wniosku o dokonanie takiej zmiany przez Wykonawcę.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.