eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › PRZEBUDOWA UL. KAMIENNE BAGNO I ZAUŁEK BARTNIKÓW ŁĄCZNIE Z DR. DOJAZDOWYMI WRAZ Z BUD. SIECI WOD-KAN ORAZ ROZBUDOWA UL. MOSTOWEJ W BIAŁOWIEŻYOgłoszenie z dnia 2022-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA UL. KAMIENNE BAGNO I ZAUŁEK BARTNIKÓW ŁĄCZNIE
Z DR. DOJAZDOWYMI WRAZ Z BUD. SIECI WOD-KAN ORAZ ROZBUDOWA UL. MOSTOWEJ W BIAŁOWIEŻY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Białowieża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659214

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 68 12 487

1.5.8.) Numer faksu: 85 68 12 487

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ug.bialowieza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialowieza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_bialowieza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA UL. KAMIENNE BAGNO I ZAUŁEK BARTNIKÓW ŁĄCZNIE
Z DR. DOJAZDOWYMI WRAZ Z BUD. SIECI WOD-KAN ORAZ ROZBUDOWA UL. MOSTOWEJ W BIAŁOWIEŻY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7bbe2e5-c54b-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206732

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024724/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ul. Kamienne Bagno i Zaułek Bartników łącznie z dr. dojazdowymi wraz z bud. sieci wod-kan oraz rozbudowa ul. Mostowej w Białowieży

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141549/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8689655,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ciągu dróg gminnych ul. Kamienne Bagno (droga nr 108644B) i ul. Zaułek Bartników (droga nr 108639B) wraz z drogami dojazdowymi (drogi gminne bez nazw, nr działek: 215/1, 1017, 128/1, 107), oświetleniem ulicznym (w ul. Kamienne Bagno i drogach gminnych bez nazw,
nr działek: 1017, 128/1, 107), budową wodociągu (w ul. Kamienne Bagno i ul. Browska) i kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków (w ul. Kamienne Bagno, ul. Zaułek Bartników i ul. Tropinka) oraz rozbudowa ul. Mostowej (droga nr 108626B) w Białowieży w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępnej Promesy
NR 01/2021/6552/PolskiLad dotyczącej Dofinansowania Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Kamienne Bagno i Zaułek Bartników łącznie z dr. dojazdowymi wraz z bud. sieci wod-kan oraz rozbudowa ul. Mostowej w Białowieży” (oznaczonej w dalszej części również jako Inwestycja), na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
2. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi ,,towarzyszące” realizacji robót w szczególności: koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wszelkie koszty związane z uruchomieniem, rozruchem całości inwestycji, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót, sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (dla ul. Kamienne Bagno, ul. Zaułek Bartników oraz dróg dojazdowych) wraz z uzyskaniem uzgodnień (po uzgodnieniu z inwestorem) oraz przeprowadzenie procedury zawiadomienia o terminie wprowadzenia stałej organizacji ruchu oraz jej odebrania protokołem sporządzonym przez organ zarządzający ruchem.
3. Szczegółowy opis zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót (stanowiącymi materiał pomocniczy) zwane w dalszej części dokumentacją projektową, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SWZ oraz Projektowane istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
4. W przypadku rozbieżności wielkości i rodzaju robót pomiędzy dokumentami: projektem budowlanym/technicznym, STWiOR, przedmiarami robót, Wykonawca przy realizacji umowy będzie kierował się w pierwszej kolejności projektem budowlanym/technicznym.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w szczegółowym opisie zamówienia oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik do SWZ
6. Zamawiający żąda udzielenia, co najmniej 5-letniej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty.
7. Zamówienie jest współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Z uwagi na ten fakt, Zamawiający związany jest datą zakończenia finansowego realizacji zadania. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający utraci pozyskane środki z dofinansowania. W takim przypadku Zamawiający dochodzić będzie od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmujące utratę tego właśnie dofinansowania.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11263848,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14747650,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11263848,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "MAKSBUD" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5430201086

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 183

7.3.4) Miejscowość: Bielsk Podlaski

7.3.5) Kod pocztowy: 17-100

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11263848,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.