eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ I ANALIZ MESOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ I ANALIZ MES

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT KOLEJNICTWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016382785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. CHŁOPICKIEGO 50

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-275

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@ikolej.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ikolej.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ikolej.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


instytut badawczy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO OBLICZEŃ I ANALIZ MES

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40fe044b-c8b8-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206659

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00148745

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IK.DZ.261.05.TP.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do obliczeń i analiz wraz z usługą wsparcia technicznego.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 powyżej, obejmuje oprogramowanie wraz z licencją komercyjną jednostanowiskową, bezterminową.
Wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne przez minimum 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, które zapewni dostęp do aktualnych wersji software’u (update’ów/upgrade’ów) oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem oprogramowania.
Przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia, w terminie do 10 dni roboczych od daty dostarczenia oprogramowania, poprzez sprawdzenie funkcjonalności oprogramowania z zakresu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia – OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mesco sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL6452540293

7.3.3) Ulica: Aleja Legionów 4

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.