eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366215932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Węglowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-121

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sybir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sybir.um.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55dc29a5-cbf2-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00206644

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043173/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa sprzątania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55dc29a5-cbf2-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@sybir.bialystok.pl.
Komunikacja, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” do komunikacji”, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się wskazanym w SWZ numerem postępowania: WOZP.261.41.2024.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia reguluje Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji/ dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców (wymagana akceptacja Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy) oraz opisane w Rozdziale VIII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia dot. RODO określono w Rozdz. XIX SWZ.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE
L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Muzeum Pamięci Sybiru z siedzibą przy ul. Węglowej 1, 15-121 Białystok;
2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z prowadzeniem przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
4) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4
RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie zawarte jest w Formularzu
Oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOZP.261.41.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, czyli wykonania wszystkich czynności związanych z szeroko rozumianym pojęciem utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe warunki realizacji zamówienia, rodzaje czynności, częstotliwość ich wykonywania itp. przedstawiono w Załączniku nr 3 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Załączniku nr 3A Wykaz pomieszczeń i częstotliwość wykonywania czynności i Załączniku nr 3B Wykaz gablot.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
4. Zamawiający wymaga zatrudnienia w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), osób bezpośrednio świadczących usługę sprzątania przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących czynności określone w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Klauzule społeczne:
Zamawiający przewiduje możliwość zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit e ustawy Pzp zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100). Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit e ustawy Pzp na formularzu ofertowym tj. Załączniku nr 1 do SWZ.
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych stanowi kryterium pozacenowe wyboru ofert.
6. Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej 1 w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.
Termin wizji lokalnej: 20 lutego 2024 r. w godzinach: 10.00 - 12.00.
Udział w wizji będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu na adres mailowy: zamowienia@sybir.bialystok.pl.
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy dla Wykonawców
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Rozdz. IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakość usługi – KONTROLA

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne: NIEPEŁNOSPRAWNI

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalność gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie należycie wykonał, bądź wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie świadczenia usług sprzątania w budynkach użyteczności publicznej*:
- w obiekcie o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m2, przez okres ciągły nie krótszy niż 12 miesięcy każda usługa, przy czym wartość usług nie mniejsza niż 120.000 zł brutto, realizowane na podstawie odrębnych umów.
b) Wykonawca spełni warunek, gdy będzie dysponował pracownikami/pracownikiem, których zamierza przeznaczyć do wykonania zamówienia, tj.: minimum jednym pracownikiem realizującym zadania Koordynatora, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia i wykonywał prace związane z kontrolą (nadzorem) jakości świadczonych usług, posiadającym co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w kontroli jakości nadzorowania świadczenia usług sprzątania pomieszczeń, w tym również w pomieszczeniach biurowych, w tym co najmniej 6 mies. w budynkach użyteczności publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Ubezpieczenie OC - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi wykazywać spełnianie określonego w niniejszym punkcie warunku,
2) Wykaz usług wykonywanych lub wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie na co najmniej dwie usługi w zakresie świadczenia usług sprzątania w budynkach użyteczności publicznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
3) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dotyczy KOORDYNATORA) wraz z określeniem doświadczenia tych osób i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
4) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców – obowiązek dotyczy również podwykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych przez Wykonawców

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SWZ
3. Pełnomocnictwo – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności w postępowaniu.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia
5. Oświadczenie o aktualności informacji
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
7. Dokumenty dot. wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu do składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.)
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania oferta jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania.

5. Wadium wpłacone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 85 1240 5211 1111 0010 7723 1012.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca w Formularzu oferty musi wskazać nazwę banku oraz numer konta na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Pzp:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu i spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do SWZ.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) zmiany terminów (w tym dni lub godzin) wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu umowy w sposób zgodny z przepisami prawa,
3) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,
4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego),
5) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub innego przedsiębiorstwa o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, a zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy,
6) okoliczności, w której łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w niniejszej umowie, a zmiana nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 2207) o kwotę stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia i kosztów z tym związanych ponoszonych przez Wykonawcę,
2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o kwotę stanowiącą różnicę wzrostu wynagrodzenia i kosztów z tym związanych ponoszonych przez Wykonawcę,
3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o kwotę wynikającą ze zmiany wysokości wpłat.
Szczegółowe postanowienia dot. zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono szczegółowo w Postanowieniach umownych tj. Załączniku nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.