eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 - biurowo-sztabowego na ternie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-06-13

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 - biurowo-sztabowego na ternie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261 872 339

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


jednostka wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 - biurowo-sztabowego na ternie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31522ae6-e267-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041045/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Oczyszczenie elewacji bud. nr 2 w kompl. ul. !! Listopada 17/19 w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00192006/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Jest to drugie postępowanie na „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 biurowo-sztabowego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie”. Poprzednie postępowanie, prowadzone było w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pz i zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-8504d5d3-c6cb-11ec-b879-9a86e5ac3946

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 13/2022/Z

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 435972,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku nr 2 - biurowo-sztabowego
na ternie kompleksu wojskowego 0023 przy ul. 11 Listopada 17/19 w Warszawie – szczegółowy opis znajduje się w Kosztorysie ofertowym uproszczonym, Przedmiarze kosztorysu ofertowego uproszczonego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Złożona oferta przewyższała kwotę którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 991035,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 991035,69 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.