eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczna › Budowa przedszkola w ŁęcznejOgłoszenie z dnia 2023-05-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przedszkola w Łęcznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 5

1.5.2.) Miejscowość: Łęczna

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-010

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.leczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://um-leczna.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przedszkola w Łęcznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cf12fc3-bf12-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054593/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa przedszkola w Łęcznej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00129335

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IRG.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9756091,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa przedszkola
w Łęcznej”, polegającego na budowie budynku parterowego częściowo podpiwniczonego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową ciągu pieszego na drogę poprzez budowę zjazdu i miejsc postojowych. Inwestycję należy zrealizować sposobem „zaprojektuj i wybuduj”.
2. Charakterystyczne parametry budynku:
1) powierzchnia zabudowy budynku: 1309,60m2,
2) powierzchnia użytkowa budynku: 1422,40m2,
3) powierzchnia całkowita budynku: 1622,05m2,
4) całkowita długość budynku: 45,65m,
5) całkowita szerokość budynku: 32,10m,
6) liczba kondygnacji: 1 nadziemna + częściowe podpiwniczenie,
7) wysokość budynku: 4,37m (od poziomu wejścia-rzędna -0.02 do poziomu izolacji termicznej dachu),
8) klasyfikacja wysokości: budynek niski.
3. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: programie funkcjonalno-użytkowym, projekcie umowy, wykazie ilości podstawowych elementów i robót.
4. W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego
w stosunku do określonego rozwiązania.
5. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty.
6. Wykonawca jest obowiązany sporządzić powykonawczą inwentaryzację geodezyjną z zarejestrowaniem jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej na własny koszt oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku.
7. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r.
nr 176/2021, z dnia 26 kwietnia 2022 r. nr 87/2022 oraz z dnia 13 października 2022 r. nr 205 2022), w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Uwagi:
1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1). Kalkulacje kosztów robót budowlanych i prac projektowych,
2). Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający ewentualne podwykonawstwo, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ
i które stanowić będą nierozłączną część zawartej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12792000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16961700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12792000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Dom-Expert Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: eDom KS-BUD sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366095095

7.3.3) Ulica: ul. Jarzębinowa 74

7.3.4) Miejscowość: Krępiec

7.3.5) Kod pocztowy: 21-007

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Roboty sanitarne i elektryczne

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12792000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.