eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kórnik › Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71cOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI KÓRNICKIE I USŁUGI KOMUNALNE WODKOM KÓRNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: WODKOM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630283964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poznańska 71C

1.5.2.) Miejscowość: Kórnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-035

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 618170272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodkom@wodkom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodkom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-844095cf-edb2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038934/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kóniku przy ul. Poznańskiej 71c

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-844095cf-edb2-11ed-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej: wodkom@wodkom.pl lub Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korzystanie z Platformy ezamówienia jest bezpłatne;
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych: Robert Przybysz – Prezes Zarządu tel.: +48 618170272;
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”;
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania;
6) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki.
14) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
eZamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +48 22 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”;
22) Opis weryfikacji konta oraz nadawania uprawnień zawiera instrukcja użytkownika dostępna na stronie platformy w dziale FAQ https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/. Sposób przesyłania dokumentów i ich podpisywania opisany jest w instrukcjach znajdujących się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik sp. z o.o. , reprezentowany przez Prezesa,
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Wodociągi Kórnickie i Usługi Komunalne Wodkom Kórnik sp. z o.o. ul. Poznańska 71c, 62-035 Kórnik,
e-mail: iod@huspremium.pl *
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c” (nr postępowania: W-ZP.3410.1.2023), prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów,
w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;
4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 4) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 4) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 2 RODO;
6) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
7) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - szczegóły zwarto w SIWZ oraz na stronie
http://wodkom.pl/dokumenty-do-pobrania/ - Obowiązek informacyjny

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - szczegóły zwarto w SIWZ oraz na stronie
http://wodkom.pl/dokumenty-do-pobrania/ - Obowiązek informacyjny

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W-ZP.3410.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 215730,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy ON B7 do zbiornika o poj. 2500 l zlokalizowanego w Kórniku przy ul. Poznańskiej 71c w łącznej ilości 45 m3 (45 tys. litrów).
Olej napędowy winien spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680, z późn. zm.) i wymogi określone normą zastępującą normę PN-EN 590 normą PN-EN 590+A1:2017-06, chyba że zmianie ulegną ww. przepisy.
Zamówienie musi być wykonane zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1716, z późn. zm.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy (Zał. nr 3 do SWZ).
2) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację nin. zamówienia kwotę 265000,00 zł brutto.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 30%, albo zwiększenia na zasadach opisanych w art. 455 ust. 2 uPzp przewidzianej ilości oleju napędowego oraz odpowiednio wynagrodzenia.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134220-5 - Paliwo do silników diesla (EN 590)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a stanowić będzie łącznie sumę punktacji liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + T

Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą łączną liczbę punktów, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

UWAGA !
1) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
2) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
3) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Oświadczenie dot. wykonania zamówienia,
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Wykaz rozwiązań równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi równoważność, o których mowa w Rozdz. II pkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy), Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem.
• jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie
z zapisami projektowanych postanowień umowy – zał. nr 3 do SWZ dostępnego na internetowej stronie prowadzonego postępowania wskazanej w SWZ.
4) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
a) dokonanie zmian postanowień umowy jest możliwe, gdy zmiany tych postanowień nie stanowią istotnej zmiany zawartej umowy, o której mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp). Dokonanie zmiany postanowień Umowy jest możliwe, jeżeli zachodzą okoliczności określone w ogólnie obowiązujących przepisach, w tym zwłaszcza może nastąpić w przypadkach i na warunkach określonych art. 455 ustawy Pzp;
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia:
 zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na sposób realizacji umowy lub korzystania z dostaw przez Zamawiającego,
 zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, jeśli zmiana ta wpływa na sposób wykonania dostaw przez Wykonawcę (inne zmiany organizacyjne uważa się za zmiany nieistotnych postanowień umowy),
 zmiany wynikające w szczególności z: wystąpienia siły wyższej, w tym także w zakresie w jaki siła ta wpływa na terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, brak dostępności pojazdów, części, podzespołów, nadmierna inflacja, problemy w transporcie, wojenne, itp.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia do 30%, albo zwiększenia na zasadach opisanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp przewidzianej ilości litrów oleju napędowego oraz odpowiednio wynagrodzenia
c) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez ustawodawcę,
d) zmiany dot. ew. waloryzacji zawarto w zał. nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - dostępne na stronie internetowej porwadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.