eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001005092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wystawowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-618

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Przetargi@halastulecia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.halastulecia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://halastulecia.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów itp.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2031a06-ca2f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00205770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150231

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/6/HL/NBA/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 77811,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na cztery części zamówienia:
1) część nr 1 – sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na bar ;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
1) w części nr 1 zamówienia:
• 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,
• 15980000-1 Napoje bezalkoholowe,
• 15320000-7 Soki owocowe i warzywne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.1 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

4.5.5.) Wartość części: 17693,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na cztery części zamówienia:
2) część nr 2 – sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na bar - toników;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
2) w części nr 2 zamówienia:
• 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,
• 15980000-1 Napoje bezalkoholowe,
• 15981000-8 Wody mineralne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.2 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

15981000-8 - Wody mineralne

4.5.5.) Wartość części: 1182,26 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na cztery części zamówienia:
3) część nr 3 – sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych;
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
3) w części nr 3 zamówienia:
• 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,
• 15980000-1 Napoje bezalkoholowe,
• 15981000-8 Wody mineralne
• 15321000-4 Soki owocowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.3 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

15981000-8 - Wody mineralne

15321000-4 - Soki owocowe

4.5.5.) Wartość części: 49529,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na cztery części zamówienia:
4) część nr 4 – sukcesywna dostawa napoi bezalkoholowych w butelce szklanej zwrotnej.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV:
4) w części nr 4 zamówienia:
• 15000000-8 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne,
• 15980000-1 Napoje bezalkoholowe
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji znajduje się w: Załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznikach nr 2A.4 do SWZ – Formularz asortymentowo – cenowy oraz w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15980000-1 - Napoje bezalkoholowe

4.5.5.) Wartość części: 9407,03 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 2 ustawy Pzp do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58571,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58571,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58571,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Makro Cash and Carry Poslka Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012775559

7.3.3) Ulica: Krakowska 61

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-183

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58571,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8860,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8860,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8860,71 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Makro Cash and Carry Poslka Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 012775559

7.3.3) Ulica: Krakowska 61

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-183

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8860,71 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.