eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Sukcesywna dostawę materiałów opatrunkowychOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawę materiałów opatrunkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Pucki Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Pucki Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308229

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 13A

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalpucki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpucki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawę materiałów opatrunkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68cff7ae-e89a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00205172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052298/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 opatrunki i obłożenia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpucki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpucki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki należy złożyć w terminie przewidzianym do składania ofert, na adres: ul. 1 Maja 13A, 84-100 Puck, sekretariat, IIp.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/05/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 26

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opaska dziana , pakowana pojedynczo, 4mx15cm szt. 2000
2 Opaska dziana , pakowana pojedynczo, 4mx10cm szt. 3500
3 Opaska dziana , pakowana pojedynczo, 4mx5cm szt. 1000
4 Opaska elastyczna tkana, uniwersalna, średniorozciągliwa, wielokrotnego użytku, stos.również w uciskowej terapii żylnej, z zapinką do umocowania wewnątrz indywidualnego opakowania, rozm. 4mx15cm szt. 1600
5 Opaska elastyczna tkana, uniwersalna, średniorozciągliwa, wielokrotnego użytku, stos.również w uciskowej terapii żylnej, z zapinką do umocowania wewnątrz indywidualnego opakowania, rozm. 4mx8cm szt. 400
6 Opaska elastyczna jałowa z zapinką, 4mx15cm, rozciągliwośc min. 120%, z dwoma wklejkami typu TAG szt. 1000
7 Podkład pod opaskę gipsową jałowy 15cm x 3m, z dwoma wklejkami typu TAG. szt. 500
8 Podkład pod opaskę gipsową 15cm x 3m szt. 1000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 10cm x 6cm szt. 8000
2 Jałowy opatrunekwłókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 10cm x 8cm szt. 5000
3 Jałowy opatrunek włokninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 15cm x 6cm szt. 3000
4 Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 15cm x 8cm szt. 4000
5 Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 20cm x 10cm szt. 3500
6 Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 25cm x 10cm szt. 3500
7 Jałowy opatrunek włókninowy samoprzylepny z wkładem chłonnym na rany pooperacyjne, z przecięciem papieru zabezpieczającego, rozmiar 35cm x 10cm szt. 2000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami 17nitek.,8 warstw, 10cm x 10cm a 100 szt. op. 300
2 Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami,17nitek.,8 warstw, 7,5 x 7,5cm a 100szt. op. 200
3 Kompresy niejałowe z podwijanymi brzegami, 17nitek.,8 warstw, 5cm x 5cm a100 szt. op. 3000
4 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami 17nitek.,8 warstw, 10cm x 10cm pakowane po 5szt., klasa II a reguła 7 op. 6000
5 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami 17nitek.,8 warstw, 10cm x 10cm pakowane po 3szt., klasa II a reguła 7 op. 13000
6 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami,17nitek.,8 warstw, 7,5 x 7,5cm pakowane po 3szt. klasa II a reguła 7 op. 10000
7 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami, 17nitek.,8 warstw, 5cm x 5cm pakowane po 3szt; klasa II a reguła 7 op. 6000
8 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami, nitką RTG, 17nitek., 16warstw. 10x10cm pakowane po 10szt., klasa II reguła 7; z dwiema wklejkami typu TAG op. 2200
9 Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami, nitką RTG, 17nitek., 16warstw. 10x20cm pakowane po 10szt., klasa II reguła 7; z dwiema wklejkami typu TAG op. 1500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Tupfer fasola, jałowy, z gazy bawełnianej min. 17 nitkowej w roamiarze 15 x 15, z nitką RTG, klasa II a reguła 7; op. a 10szt op. 200
2 Tupfer orzech włoski, jałowy z gazy bawełnianej min. 17 nitkowej w rozmiarze 20 x 20 cm z nitką RTG, klasa II a reguła 7; op. a 10szt op. 200
3 Tupfer śliwka, jałowy z gazy bawełnianej min. 17 nitkowej w rozmiarze 30 x 30 cm z nitką RTG, klasa II a reguła 7; op. a 10szt op. 200
4 Tupfer kula, jałowy z gazy bawełnianej min. 17 nitkowej w rozmiarze 30 x 30, klasa II a reguła 7; op. a 5 szt. op. 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opaski gipsowe o czasie wiązania do 6 min. Rozmiar 3mx10cm ; nośnik (opaska) obustronnie pokryty masą gipsową szt. 160
2 Opaski gipsowe o czasie wiązania do 6 min. Rozmiar 3mx12cm ; nośnik (opaska) obustronnie pokryty masą gipsowa szt. 160
3 Opaski gipsowe o czasie wiązania do 6 min. Rozmiar 3mx14 -15cm ; nośnik (opaska) obustronnie pokryty masą gipsową szt. 160
4 Plastry do sklejania brzegów ran, hypoalergiczne, 6mm x 76mm x 3szt.(rozm.+-1mm), op x 50 listków op. 4
5 Plastry do sklejania brzegów ran, hypoalergiczne, 6mm x 38mm x 6szt.(rozm.+-1mm); op x 50 listków op. 4
6 Plastry do sklejania brzegów ran, hypoalergiczne,12mm x 100mm x 6szt.(rozm.+-1mm); op x 50 listków op. 4
7 Przylepiec na tkaninie nawinięty na rdzeń z ogranicznikiem, klej akrylowy lub syntetyczny kauczuk, rozm. 2,5cm x 5m op. 200
8 Przylepiec na tkaninie nawinięty na rdzeń z ogranicznikiem, klej akrylowy lub syntetyczny kauczuk, rozm.5cm x 5m szt. 100
9 Przylepiec z delikatnej włókniny, nawinięty na rdzeń z ogranicznikiem, klej akrylowy lub syntetyczny kauczuk, rozm. 2,5cm x 9,2m (+-10%) szt. 200
10 Przylepiec z delikatnej włókniny, nawinięty na rdzeń z ogranicznikiem, klej akrylowy lub syntetyczny kauczuk, rozm. 5cm x 9,2m (+-10%) szt. 100
11 Przylepiec z przezroczystej, perforowanej folii, nie przywierajacy do rękawiczek 2,5cm x 5m szt. 2000
12 Przylepiec z przezroczystej, perforowanej folii, nie przywierajacy do rękawiczek 5cm x 5m szt. 700
13 Taśma opatrunkowa wykonana z białej, miękkiej, elastycznej włókniny z papierem wyściełającym, hypoalergiczna, rozm.10cm x 10m szt. 5
14 Taśma opatrunkowa wykonana z białej, miękkiej, elastycznej włókniny z papierem wyściełającym, hypoalergiczna, rozm. 20cm x 10m szt. 30
15 Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm op. 50
16 Plaster z opatrunkiem 1m x 8cm op. 30
17 Opaska elsastyczna do podtrzymywania i mocowania opatrunków o właściwościach koadhezyjnych, bez lateksu, przywierajaca do własnych warstw, nieprzywierająca do skóry i włosów; 4cmx4m szt. 25
18 Opaska elastyczna do podtrzymywania i mocowania opatrunków o właściwościach koadhezyjnych, bez lateksu, przywierajaca do własnych warstw, nieprzywierająca do skóry i włosów; 6cmx4m szt. 75
19 Opaska elastyczna do podtrzymywania i mocowania opatrunków o właściwościach koadhezyjnych, bez lateksu, przywierajaca do własnych warstw, nieprzywierająca do skóry i włosów; 8cmx4m szt. 75
20 Kompresy wysokochłonne 10cm x 20cm , jałowe szt. 1000
21 Kompresy wysokochłonne 20cm x 40cm , jałowe szt. 1000
22 Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności; szer. w stanie nierozciągniętym 3cm,; cena za mb. w stanie spoczynku mb. 200
23 Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności; szer. w stanie nierozciągniętym 5cm, cena za mb. w stanie spoczynku mb. 100
24 Elastyczny siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności; szer. w stanie nierozciągniętym 8-8,5cm, cena za mb. w stanie spoczynku mb. 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Podkład chłonny z pulpą celulozową i superabsorbentem, którego powierzchnia pozostaje sucha po kontakcie z cieczą (min.chłonność 2000g); warstwa chłonna przyklejona do powierzchni zewnętrznej w celu uniemożliwienia przesuwania się pulpy; podkład z zakładkami pod materac; rozm. min. 90x170, rozmiar wkładu chłonnego 90x60cm (+/- 10%) szt. 1500
2 Podkład chłonny z pulpą celulozową i superabsorbentem, którego powierzchnia pozostaje sucha po kontakcie z cieczą (min.chłonność 2000g); warstwa chłonna przyklejona do powierzchni zewnętrznej w celu uniemożliwienia przesuwania się pulpy; rozm. min.60x90cm szt. 1500
3 Podkład chłonny z pulpy celulozowej z warstwą nieprzemakalną-foliową o rozm. min. 40x60cm; min. chłonność 800 ml szt. 600
4 Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności (nocne), dla pacjentów o obwodzie pasa od 100cm do 150cm; chłonność min. 2600 g; zarejestrowane jako wyrób medyczny szt. 3200
5 Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności (nocne), dla pacjentów o obwodzie pasa od 130cm do 170cm; chłonność min. 2600 g; zarejestrowane jako wyrób medyczny szt. 3600
6 Wkładki urologiczne o podwyższonej chłonności, podklejane do bielizny o wymiarach 17cm x 37cm (+/-10%), anatomicznie uformowane dla kobiet szt. 100
7 Pieluchomajtki dla dzieci o masie ciała 2-5 kg z wycięciem na kikut pępowinowy szt. 100
8 Pieluchomajtki dla dzieci o masie ciała 8-18 kg szt. 50
9 Wilgotne chusteczki do utrzymywania higieny obszaru genitalnego osób dorosłych o właściwościach myjących i nawilżających, testowane dermatologicznie, min. rozmiar 20x30 cm szt. 1000
10 Gaza opatrunkowa jałowa 17 nitkowa o rozm.1m ², brzegi gazy założone do wewnątrz, bielona bezchlorowo, klasa II a reguła 7 op. 2500
11 Setony gazowe jałowe 2m x 5cm; z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowej, podwijane brzegi; klasa II reguła 7 szt. 100
12 Lignina bielona, arkusze 20cm x 30cm +/- 2cm. Lignina zarejestrowana jako wyrób medyczny , gramatura pojedynczej warstwy min. 36 gr/m2 kg 100
13 Chusta trójkątna włókninowa o gramaturze min. 35g/m ² szt 800
14 Wata opatrunkowa 500 g; w składzie min. 50% bawełny szt. 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jałowy opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny, rozm. 5,8-6 x 7-8 cm, z nacięciem, z zaokrąglonymi rogami i dodatkową podkładką pod venflon; hypoalergiczny; o dobrych właściwościach klejących, nie uszkadzajacy skóry podczas odklejania. szt. 30000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Jałowy opatrunek do zabezpiecznia cewników centralnych z folii poliuretanowej z wycięciem na port, dodatkowo wzmocniony włókniną z zaokrąglonymi rogami, ramką ułatwiającą aplikację i metką do oznaczenia, rozm.8,5cm x 11,5cm (+-10%) Opatrunek o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej. szt. 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Całkowicie resorbowalna żelatynowa gąbka hemostatyczna absorbująca krew w ilości min.45-krotnej wagi własnej; jałowa; czas hemostazy do 4 minut; rozmiar 8x5x1cm szt. 100
2 Całkowicie resorbowalna żelatynowa gąbka hemostatyczna absorbująca krew w ilości min.45-krotnej wagi własnej; jałowa; czas hemostazy do 4 minut; rozmiar 8x5x0,1cm szt. 20

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek hydrożelowy na oparzenia do stosowania w pomocy doraźnej poza szpitalem; nie wymagający wcześniejszego schłodzenia bieżącą wodą oparzonego miejsca; opatrunek hydrożelowy wzmocniony włókniną; nie podrażniający skóry i oczu; sterylny; nie zamazujący obrazu rany oraz nie przywierający do niej; okres przydatności do użycia opatrunków nie mniej niż 2 lata; rozmiar 10cm x 10cm szt. 20
2 Opatrunek hydrożelowy na oparzenia do stosowania w pomocy doraźnej poza szpitalem; nie wymagający wcześniejszego schłodzenia bieżącą wodą oparzonego miejsca; opatrunek hydrożelowy wzmocniony włókniną; nie podrażniający skóry i oczu; sterylny; nie zamazujący obrazu rany oraz nie przywierający do niej; okres przydatności do użycia opatrunków nie mniej niż 2 lata; rozmiar 20cm x 20cm szt. 20
3 Opatrunek hydrożelowy na oparzenia do stosowania w pomocy doraźnej poza szpitalem; nie wymagający wcześniejszego schłodzenia bieżącą wodą oparzonego miejsca; opatrunek hydrożelowy wzmocniony włókniną; nie podrażniający skóry i oczu; sterylny; nie zamazujący obrazu rany oraz nie przywierający do niej; okres przydatności do użycia opatrunków nie mniej niż 2 lata; rozmiar 20cm x 40cm szt. 20
4 Opatrunek hydrożelowy na twarz na oparzenia do stosowania w pomocy doraźnej poza szpitalem; nie wymagający wcześniejszego schłodzenia bieżącą wodą oparzonego miejsca; opatrunek opatrunek hydrożelowy wzmocniony włókniną; nie podrażniający skóry i oczu; sterylny; nie zamazujący obrazu rany oraz nie przywierający do niej; okres przydatności do użycia opatrunków nie mniej niż 2 lata; rozmiar 25 x 25cm szt. 15
5 Opatrunek hydrożelowy na oparzenia o grubości nie mniejszej niż 4mm, może być przechowywany w lodówce, rozm. 10 cm x 10-12cm szt. 80
6 Opatrunek hydrożelowy na oparzenia o grubości nie mniejszej niż 4mm, może być przechowywany w lodówce, rozm. 10-12 cm x 20-24cm szt. 80

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek z maścią neutralną i z dodatkiem srebra metalicznego, 5cm x 5cm szt. 150
2 Opatrunek z maścią neutralną i z dodatkiem srebra metalicznego, 10cm x 10cm szt. 300
3 Opatrunek z maścią neutralną i z dodatkiem srebra metalicznego, 10cm x 20cm szt. 1000
4 Opatrunek polimerowy aktywowany Płynem Ringera do aktywnego oczyszczania; zmieniany ran raz na 72 h rozmiar 10cm x 10cm szt. 260
5 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy, samoprzylepny o kształcie dopasowanym do opatrywania okolicy krzyżowej 12 cm x 18cm szt. 30
6 Opatrunek hydrokoloidowy, jałowy, samoprzylepny o kształcie dopasowanym do zaopatrywania łokci i pięt 8 cm x 12 cm szt. 45
7 Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, stanowiacy skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychnia skóry, łatwo dopasowujący się do kształtu ciała, klej hypoalergiczny; rozm. 20 x 30cm szt. 400

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek gazowy impregnowany parafiną, rozm.10-15cm x 20cm szt 200
2 Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, stanowiacy skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychnia skóry, łatwo dopasowujący się do kształtu ciała, klej hypoalergiczny rozmiar 10 x 12-15cm szt 300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Opatrunek hydrokoloidowy cienki, elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny; zapewnia wilgotne środowisko gojenia ran, rozm. 10 x 10 cm szt. 500
2 Opatrunek hydrokoloidowy cienki, elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny; półprzeźroczysty,samoprzylepny, wodoodporny; zapewnia wilgotne środowisko gojenia ran, rozm. 15 x 15 cm szt. 300
3 Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny; wodoodporny; zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran; rozm. 10 x 10 cm szt. 300
4 Opatrunek hydrokoloidowy wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny; wodoodporny; zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran; rozm. 15 x 15 cm szt. 300
5 Opatrunek absorbyjny, hydrowłóknisty o właściwociach niszczacych biofilm bakteryjny i bakteriobójczy, dwuwarstwowy z włókien karboksymetylocelulozy, nietkany z dodatkiem srebra jonowego; wamocniony przeszyciami; na rany głębokie; rozm. 2 x 45 cm szt. 100
6 Opatrunek absorbyjny z włókien karboksymetylocelulozy, nietkany z dodatkiem srebra jonowego; na rany o dużym wysieku; rozm. 20 x 30 cm szt. 150
7 Opatrunek hydrowłóknisty z dwóch wartstw nietkanych włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra; o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny; o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami; rozm. 10 x 10 cm szt. 50
8 Opatrunek hydrowłóknisty z dwóch wartstw nietkanych włókien karboksymetylocelulozy z jonami srebra; o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny; o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami; rozm. 15 x 15 cm szt. 150
9 Opatrunek włókninowy, nietkany, zbudowany z dwóch warstw, tworzący klarowny żel w kontakcie z wysiękiem, o wysokiej chłonności; 10 x 10 cm szt. 250
10 Hydrocoloidowy żel do oczyszczania ran; jałowy, 15 g szt. 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Samoprzylepny chłonny optrunek piankowy regulujacy wilgotność rany, wielowarstwowy, zawierający srebro, z wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o średnim lub dużym wysięku, jałowy; 10 x 10 cm szt. 350
2 Samoprzylepny chłonny optrunek piankowy regulujacy wilgotność rany, wielowarstwowy, zawierający srebro, z wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o średnim lub dużym wysięku, jałowy; 12,5 x 12,5 cm szt. 500
3 Samoprzylepny chłonny optrunek piankowy regulujacy wilgotność rany, wielowarstwowy, z silikonowaną warstwą kontaktową i wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o dużym wysięku, jałowy; 10 x 10 cm szt. 500
4 Samoprzylepny chłonny optrunek piankowy regulujacy wilgotność rany, wielowarstwowy, z silikonowaną warstwą kontaktową i wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o dużym wysięku, jałowy; 12,5 x 12,5 cm szt. 500
5 Nieprzylepny chłonny optrunek piankowy, regulujacy wilgotność rany, wielowarstwowy, zawierający srebro, z wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o średnim lub dużym wysięku, jałowy; 20 x 20 cm szt. 150

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Samoprzylepny chłonny optrunek piankowy, wielowarstwowy, zawierający srebro, z wodoodporną warstwą zewnętrzną, do zaopatrywania ran o średnim lub dużym wysięku, jałowy; 7,5 x 7,5 szt. 100
2 Opatrunek gazowy impregnowany parafiną, nasycony roztworem chlorheksydyny, rozm. 15cm x 20 cm szt. 700
3 Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, działający bakteriobójczo; struktura splotu umożliwia łatwy przepływ wysieku, słabo przylegająca warstwa kontaktowa; możiwość pozostawienia na ranie do 7 dni; rozm. 15 x 15 cm szt. 100
4 Sterylny amorficzny hydożel do oczyszczania rany; składajacy się z kopolimeru karboksymetylocelulozy, glikolu propylenowego i wody; op x 15 g szt. 200
5 Maść z jodyną na rany pokryte tkanką martwiczą o dużym wysięku do oczyszczania łozyska rany; zapewniająca wilgotne środowisko gojenia ran; op x 40 g szt. 30
6 Opatrunek w rolce; transparentny, paroprzepuszczalny; z silikonową warstwą kontaktową z mozliwościa ponownej aplikacji; chroni przed bakteriami; rozm. 5 cm x 5 m szt. 15
7 Przezroczysty steryny opatrunek z folii poliuretanowej, przylepny; paroprzepuszczalny, wodoodporny, antybakteryjny; rozm. 12 x 25 cm szt. 100
8 Opatrunek w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra przeznaczony do zaoptywania ran z umiarkowanym i obfitym wysiekiem umiejscowionych na pięcie/łokciu; może być przycinany; rozm. 10,5 x 13,5 cm szt. 100
9 Opatrunek z pianki poliuretanowej, jałowy, samoprzylepny; o kształcie dopasowanym do opatrywania okolicy krzyżowej; do zaopatrywania ran o średnim i dużym wysięku; rozm 17 x 17 cm szt. 50
10 Opatrunek z pianki poliuretanowej, jałowy, samoprzylepny; o kształcie dopasowanym do opatrywania okolicy krzyżowej; do zaopatrywania ran o średnim i dużym wysięku; rozm 22 x 22 cm szt. 50
11 Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej, stanowiacy skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychnia skóry, łatwo dopasowujący się do kształtu ciała, klej hypoalergiczny; rozm. 40 x 60cm szt. 100

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca użyczy zamawiającemu, na czas trwania umowy odpowiednią ilość (zależną od liczby pacjentów wymagających teraii) urządzeń do podciśnieniowego leczenia ran przewlekłych typu NPWT (urządzenie w klasie co najmniej IIb)
1 Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, z miękkim, elastycznym drenem odpornym na załamania i skręcenia; kompatybilne z użyczonym urządzeniem; 10cm x 8cm x 3cm szt. 133
2 Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, z miękkim, elastycznym drenem odpornym na załamania i skręcenia; kompatybilne z użyczonym urządzeniem; 20cm x 12,5cm x 3cm szt. 133
3 Zestaw opatrunkowy z hydrofobową pianką poliuretanową, z miękkim, elastycznym drenem odpornym na załamania i skręcenia; kompatybilne z użyczonym urządzeniem; 25cm x 15cm x 3cm szt. 134
4 Zbiornik poj. 300 ml ze skalą ze zintegrowanym filtrem; kompatybilne z użyczonym urządzeniem. szt. 100
5 Zbiornik poj. 750 ml ze skalą ze zintegrowanym filtrem; kompatybilne z użyczonym urządzeniem. szt. 300
6 Łącznik Y szt. 50
7 Dren pojedynczo pakowany szt. 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Serweta sterylna operacyjna 45x45 (+/-2cm) z gazy 17 nitkowej, 8-warstwowe z nitką radiacyjną i tasiemką a 5 szt. op. 500
2 Serweta sterylna operacyjna 45x45 (+/-2cm) z gazy 17 nitkowej, 8-warstwowe z nitką radiacyjną i tasiemką a 2 szt. op. 1500
3 Serweta sterylna 45-50cmx60-80cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2; a 1 szt. szt. 500
4 Serweta sterylna 90cm x70-80cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2 z taśmą lepną na calej dlugości dłuzszego boku; a 1 szt. szt. 200
5 Serweta sterylna 90cmx70-80cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2; a 1 szt. szt. 150
6 Serweta sterylna 80-95cmx120-130cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2; a 1 szt. szt. 100
7 Serweta sterylna na stolik Mayo, rozmiar 78-80x140-145cm, wykonana z dwóch warstw: chłonnej i folii, złożona w sposób umożliwiający aseptyczne założenie; a 1 szt. szt. 200
8 Serweta sterylna do POP rozmiar min. 50x60 cm. wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2 z przylepnym otworem okragłym o srednicy od 6 do 8cm (dopuszczamy otwór owalny); a 1 szt. szt. 200
9 Prześcieradło jednorazowego użytku niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2, rozmiar min. 200-210 x150-160 cm. szt. 14000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Serweta sterylna 200cmx120-150cm wykonane z włókniny PP laminowane folią PE o min. gramaturze 43g/m2. z taśmą lepną na całej długości dłuższego boku; a 1 szt szt. 200
2 Jałowa taśma, rzep samoprzylepny w rozmiarze 25x2 cm szt. 500
3 Kieszeń sterylna samoprzylepna jednokomorowa 30 x 40 cm szt. 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Podkład ochronny jednorazowy wykonany z trzywarstwowego nieprzemakalnego laminatu celulozowego o gramaturze min. 40g/m ², szer. 50-51cm; perforacja co 50 cm; nawój 40m szt. 300
2 Podkład ochronny jednorazowy, papierowy, min. dwuwarstwowy o gramaturze min. 36g/m ²; szer. 50cm perforacja co 50 cm; nawój 50m szt. 300
3 Nieprzemakalny pokrowiec jednorazowy na nosze do karetki, wykończony gumką lub zakładką do mocowania, rozmiar 75x180-195-200cm; szt. 700

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Czepki medyczne jednorazowe, uniwersalne z przewiewnej włókniny typu beret; op. 100 szt.(również dla osób z długimi włosami); min. gramatura 14g/m ² op. 35
2 Czepki medyczne jednorazowe, uniwersalne z przewiewnej wiskozy typu furażerka wiązane z tyłu na troki; op. 100 szt.(również dla osób z długimi włosami); min. gramatura 14g/m ² op. 35
3 Fartuch foliowy przedni zakładany na szyję, bez rękawów, jednorazowy, niesterylny, op. 100 szt. op. 10
4 Fartuch wizytacyjny z włókniny niesterylny, z długimi rękawami zakończonymi gumką szt. 1500
5 Osłona przewodów urządzeń medycznych, foliowa, przezroczysta o wymiarach 244-250cm x 13-17cm, jałowa z taśmą przylepną (dopuszczamy taśmę pakowaną osobno) szt. 1500
6 Osłona na kończynę dolną, jałowa, rozmiar min.35x105-120cm, z taśmą przylepną (dopuszczamy taśmę pakowaną osobno) szt. 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Koszula jednorazowa dla pacjenta zakładana przez głowę z nieprześwitującej tkaniny przepuszczającej powietrze, obwód pasa min. 140 cm; min. gramatura 40g/m ² (w kolorze innym niż biały) szt. 2000
2 Spodenki do kolonoskopii o gramaturze min. 35g/m ² w dwóch rozmiarach: obwód pasa 90-120 cm oraz 130-160 cm szt. 400
3 Komplet odzieży jedorazowy, operacyjny z nieprześwitujacej włókniny SMS o gramaturze min. 45g/m2 o składzie: bluza z krótkim rękawem, spodnie długie, rozmiary: S- XXL (w kolorze innym niż biały) 1500

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, jałowy. Wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS o gramaturze min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Zapinany na rzep na karku i wiązany na troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym aseptyczne ich zawiązanie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub klejenia. Pakiet zawiera ręcznik. Spełnia wymagania użytkowe standardowe normy EN 13795. Rozmiar M-XL szt. 500
2 Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy ze wzmocnieniem, jałowy. Wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS o gramaturze min. 35g/m2. (w obszarze krytycznym tkanina wzmacniająca o gramaturze min. 35g/m2). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Zapinany na rzep na karku i wiązany na troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym aseptyczne ich zawiązanie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową lub klejenia. Pakiet zawiera ręcznik. Spełnia wymagania użytkowe wysokie normy EN 13795. Rozmiar M-XL szt. 2000

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw serwet uniwersalny do obłożenia pola operacyjnego, jałowy o min. składzie:
- Serweta w rozm. min.150x240cm, samoprzylepna,
- Serweta w rozmiarze min. 150x180 cm, samoprzylepna,
- Dwie serwety w rozmiarze min. 90x75 cm z przylepcem na szerszym boku,
- Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze min. 140x190cm, wzmocniona
- Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo w rozmiarze 140-145 cm x 80 cm,
- Taśma medyczna przylepna w rozmiarze min. 9cm x 50 cm,
- Dwie serwetki do rąk
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, barierowe dla płynów o gramaturze min. 55g/m2 " zestaw 2000
2 "Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony do obłożenia pola operacyjnego, jałowy o min. składzie:
- Serweta w rozm. min.150x240cm, samoprzylepna,
- Serweta w rozm. min. 150x180 cm, samoprzylepna,
- 2 serwety w rozm. min. 90x75 cm z przylepcem na szerszym boku
- Serweta na stolik instrumentariuszki w rozm. min. 140x190cm wzmocniona,
- Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo w rozmiarze 140-145 cm x 80 cm,
- Fartuch wzmocniony w rozmiarze XL– 2szt
- Fartuch standardowy w rozmiarze L , ułożony na zewnątrz opakowania – 1 szt
- Taśma rzep w rozmiarze 25cmx2 cm
- Kieszeń samoprzylepna , foliowa w rozmiarze 30x40 cm
- Kompresy jałowe z podwijanymi brzegami, nitką RTG, 17nitek., 16warstw; 10x20cm pakowane po 10szt., klasa II reguła 7
- Serwety sterylne operacyjne 45x45 (+-2cm) z gazy 17 nitkowej, 8-warstwowe z nitką radiacyjną i tasiemką a 5 szt.
- Dwie serwetki do rąk.
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, barierowe dla płynów o gramaturze min. 60 g/m2, z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 63 gr/m2 (wielkość łat chłonnych to min 35 cm x 70 cm).

" zestaw 50
3 "Zestaw do operacji żylaków, jałowy o min. składzie:
- Serweta ekran anestezjologiczny w rozm. min.150x240cm, samoprzylepna
- Serweta z wycięciem U w rozmiarze min.150x240cm, wycięcie U samoprzylepne o wymiarach 7-10cm x 60-100cm
- serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, rozm. 140-145 x 80 cm
- Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140-150cm x190-200cm, wzmocniona
- Dwie serwetki do rąk
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, barierowe dla płynów o gramaturze min. 55g/m2 " zestaw 100
4 "Zestaw do artroskopii , jałowy o min. składzie :
- serweta w rozmiarze 320x240 cm z otworem elastycznym 6 cm i workiem do przechwytywania płynów 1 szt.
- pokrowiec na kończynę wykonany z laminatu folii i włókniny , w rozmiarze 75x35-37 cm 1 szt
- Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 190x150cm wzmocniona - 1 szt
- pokrowiec na stolik Mayo 140-145 cm x 80 cm, składany teleskopowo - 1 szt.
- ręcznik z włókniny kompresowej do rąk 40 cm x 20 cm - 2 szt.
- taśma medyczna z zakładkami umożliwiającymi odklejenie w rękawiczkach w rozmiarze 9x50 cm 2 szt
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, barierowe dla płynów o gramaturze min. 55g/m2
" zestaw 650
5 "Zestaw do operacji barku o min.składzie:
-serweta w rozmiarze 320x240 cm z otworem elastycznym 6 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów 1 szt
- pokrowiec na kończynę górną pacjenta z laminatu folii i włókniny o gramaturze min. 55 g/m2 w rozmiarze 75x35-37 cm 1 szt
- serweta z laminatu folii i włókniny o gr. min. 55 g/m2 pod kończynę z przylepcem w rozmiarze 90x75 cm - 3 szt
- taśma medyczna z zakładkami finger lift w rozmiarze 50x90 cm 2szt
- serweta na stół instrumentarium w rozmiarze 190x150 cm 1 szt
- serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo w rozmiarze 145x80 cm 1 szt
- uchwyt do lampy (foliowy z kołnierzem) w rozmiarze 145x80 cm 1szt
- serwetki do rąk z włókniny kompresowej w rozmiarze 40x20 cm 2 szt
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni, barierowe dla płynów o gramaturze min. 55g/m2
" zestaw 250

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw do odbierania porodów w warunkach pozaszpitalnych, nagłych, sterylny, jednorazowy, zawierający min.
- serwetę 120 x 100 cm
- serwetę do owinięcia noworodka,
- 3 zaciski do pępowiny,
- gruszkę gumową,
- nożyczki chirurgiczne proste tępo tepe,
- 2 pary rękawiczek,
- worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm,
- wkładkę higieniczną 12 x 33 cm (+/- 10%),
- ręcznik celulozowy 30 x 33 cm (+/- 10%),
- kompresy z włókniny 7,5 x 7,5 cm" zest. 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw do małych zabiegów chirurgicznych, jałowy z dwiema dwiema wklejkami typu TAG (nie mogą byc kodem kreskowym) o składzie:
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w rozmiarze min. 50 x 60cm z centralnym otworem samoprzylepnym o średnicy 10cm (+/-2cm), gramatura serwety min. 40g/m2
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w rozmiarze min. 75 x 45cm, gramatura serwety min. 40g/m2
- tupfer kula 20 x 20cm - 3 szt.
- kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 - 5 szt.
- pęseta chir. metalowa
- pęseta plastikowa
- nożyczki metalowe
- imadło metalowe" zest. 450
2 "Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy z dwiema dwiema wklejkami typu TAG (nie mogą byc kodem kreskowym) o składzie:
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w rozmiarze 75 x 45 cm; gramatura min. 40 gr/m 2
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w rozmiarze 45 x 75 cm z otworem 8 cm i przylepcem dookoła, gramatura min. 55 gr/m 2 ;
- tupfer kula 20 x 20 cm, min. 10 szt. ;
- kompresy z gazy 17 n., 7,5 x 7,5 cm; min. 10 szt.;
- ostrze chirurgiczne nr 11;
- pęseta plastikowa;
- imadło metalowe;
- strzykawka 20 ml oraz 10 ml;
- igła 0,8 x 40 mm;
- igła 1,2x 40 mm" zestaw 150
3 "Zestaw do wkłucia lędźwiowego, jałowy w opakowaniu typu twardy blister z trzema komorami i dwiema wklejkami typu TAG (nie mogą byc kodem kreskowym) o składzie :
- Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w rozmiarze 45 x 75 cm; gramatura min. 40g/m2
- igła 1,2 x 40 mm,
- igła 0,5 x 25 mm;
- strzykawka luer lock 5 ml;
- strzykawka 3 ml;
- samoprzylepny opatrunek w rozm. 5 x 7 cm (+/-10%)
- pęseta plastikowa;
- kompresy włókninowe 7,5x7,5 cm" zestaw 700

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw do implantacji siatek metodą laparpskpową o składzie:
-fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar: L- 2 szt; XL- 1 szt.
-serweta samoprzylepna 149x180 cm
-chusta do przykrycia 149x180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym- 1 szt.
-chusta z paskiem klejącym 75x90 cm: 2 szt.
-opatrunki: 9x15cm- 1 szt. i 9x10cm - 2 szt.
-kompres 16 warstw z paskiem RTG 10 x 10 - 20 szt.
- folia na stolik Mayo - 1 szt.
-tacka czworokątna 3000 ml wymiary: 27x24x4,5cm niebieska - 1 szt.
- nić niewchłanialna, monofilamentowa, poliamidowa 3/0 igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 75 cm - 1 szt.
- nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchlaniania 56-70 dni, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 26mm, długość 70 cm - 1 szt.
-nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 36/65) oraz steraynianem wapnia (50%) o czasie wchłaniania 56-70 dni, 1 igła okrągła typu J z zakończeniem krótkim tnącym 30 mm wzmocniona, długość 70 cm - 1 szt.
-siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53 oraz grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nic biała i 0,15 mm nić niebieska, rozmiar: 10x15cm - 1 szt.
-bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiary: 11 - 1 szt. - 1 szt.
-chusta do przykrycia 140x150 cm - 1 szt
-miska przezroczysta 120 ml - 1 szt
-gazik wielkości śliwki (nr 3) - 4 szt.
-SUSI kleszczyki zagiętę 200 mm - 1 szt.
-worek 25x40 cm - 1 szt.
-etykieta typu Sandwich 50x80 mm (składająca się z 4 etykiet 50x20 mm) - 1 szt." zestaw 500
2 "Zestaw do implantacji siatek metodą laparpskpową obustronny o składzie:
-fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar: L- 2 szt; XL- 1 szt.
-serweta samoprzylepna 149x180 cm
-chusta do przykrycia 149x180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym- 1 szt.
-chusta z paskiem klejącym 75x90 cm: 2 szt.
-opatrunki: 9x15cm- 1 szt. i 9x10cm - 2 szt.
-kompres 16 warstw z paskiem RTG 10 x 10 - 10 szt.
- folia na stolik Mayo - 1 szt.
- tacka czworokątna 3000 ml wymiary: 28x24x5cm niebieska - 1 szt.
- nić niewchłanialna, monofilamentowa, poliamidowa 3/0 igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 75 cm - 1 szt.
- nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchlaniania 56-70 dni, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 26mm, długość 70 cm - 2 szt.
-nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 36/65) oraz steraynianem wapnia (50%) o czasie wchłaniania 56-70 dni, 1 igła okrągła typu J z zakończeniem krótkim tnącym 30 mm wzmocniona, długość 70 cm - 1 szt.
-siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53 oraz grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nic biała i 0,15 mm nić niebieska, rozmiar: 10x15cm - 2 szt.
-bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiary: 11 - 1 szt. - 1 szt.
-chusta do przykrycia 140x150 cm - 1 szt
-miska przezroczysta 150 ml - 1 szt
-gazik wielkości pięści - 3 szt.
-SUSI kleszczyki zagiętę 200 mm - 1 szt.
-worek 30x42 cm - 1 szt.
-etykieta typu Sandwich 50x80 mm (składająca się z 4 etykiet 50x20 mm) - 1 szt." zestaw 50
3 "Zestaw do implantacji siatek metodą otwartą o składzie:
-fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar: L- 2 szt; XL- 1 szt.
-serweta samoprzylepna 149x180 cm
-chusta do przykrycia 149x180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym - 1 szt.
-chusta z paskiem klejącym 75x90 cm: 2 szt.
-opatrunek: 9x15cm- 1 szt.
-kompresy 16 warstw z paskiem RTG 10 x 10 - 20 szt.
-folia na stolik Mayo - 1 szt.
-tacka czworokątna 3000 ml wymiary: 27x24x4,5cm niebieska - 1 szt.
-nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchlaniania 56-70 dni, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 30 mm, długość 70 cm - 1 szt.
-nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchlaniania 56-70 dni, 2/0 igła okrągła 1/2 koła 30 mm, długość 70 cm - 1 szt.
-nić niewchłanialna, monofilamentowa polpropylenowa 2/0 igła 1/2 koła okrągła 30 mm, długość 75 cm - 1 szt.
-nić syntetyczna pleciona wykonana z poligalaktyny 910, powlekana poligal;aktyną 370 i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 42 dni, 4/0 igła odwrotnie tnąca z zakończeniem mikro-piont 3/8 koła 19 mm, długość 70 cm - 1 szt
-siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53 oraz grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska, rozmiar: 10x15cm - 1 szt.
-bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiary: 11 - 1 szt.- 1 szt.
-chusta do przykrycia 140x150 cm - 1 szt
-miska przezroczysta 120 ml - 1 szt
-gazik wielkości sliwki (nr 3) - 4 szt.
-SUSI kleszczyki zagiętę 200 mm - 1 szt.
-worek 25x40 cm - 1 szt.
-etykieta typu Sandwich 50x80 mm (składająca się z 4 etykiet 50x20 mm) - 1 szt." zestaw 100
4 "Zestaw do implantacji siatek metodą otwartą o składzie:
-fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS rozmiar: L- 2 szt; XL- 1 szt.
-serweta samoprzylepna 149x180 cm
-chusta do przykrycia 149x180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym - 1 szt.
-chusta z paskiem klejącym 75x90 cm: 2 szt.
-chusta do nakrycia brzucha 45 x 45 cm, biała - 1 szt.
-opatrunek: 9x20cm- 1 szt.
-kompresy 16 warstw z paskiem RTG 10 x 10 - 15 szt.
-folia na stół 80x145 cm - 1 szt.
-tacka czworokątna 3000 ml wymiary: 28x25x5cm (+/- 1cm)- 1 szt.
-nić wchłanialna syntetyczna poliglikolowa pleciona, powlekana glyconatem z igłą stożkową, czas wchłaniania 60-90 dni, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 26 mm, długość 70 cm, pakowana x 2 - 1 szt
-nić wchłanialna syntetyczna poliglikolowa pleciona, powlekana glyconatem z igłą stożkową, czas wchłaniania 60-90 dni, wzmocniona, 0 igła okrągła 1/2 koła 40 mm, długość 70 cm - 1 szt
-nić niewchłanialna, poliamidowa, skórne, barwiona, z igłą odwrotnie tnącą dwuwklęsłą spłaszczoną grzbietowo-brzusznie w części imadłowej lub o opływowym kształcie czubka typu easyslide i spłaszczonym trzonie igły, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 24 mm, długość 75 cm - 1 szt.
-nić syneteyczna, wchłanialna, monofilamentowa z polimeru poli-4-hydroksybutyratu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego ok. 90 dni, 2/0 igła okrągła 1/2 koła 37 mm, długość 70cm - 1 szt.
-siatka polipropylenowa, niewchłanialna z niebieskimi pasami wzmacniającymi siatkę, o wadze 60g/m2, wielkości porów 1,5mm, grubości 0,53 oraz grubości nici w splocie siatki 0,123 mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska, rozmiar: 20x30cm - 1 szt.
-bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiary: 11 - 1 szt. i 23 - 1 szt.
-chusta do przykrycia 140x150 cm - 1 szt
-miska przezroczysta 150 ml - 1 szt
-gazik wielkości pięści- 3 szt.
-SUSI kleszczyki zagiętę 200 mm - 1 szt.
-worek 30x42 cm - 1 szt.
-etykieta typu Sandwich 50x80 mm (składająca się z 4 etykiet 50x20 mm) - 1 szt." zestaw 50
5 "Zestaw do ZOP-u ciągłego o min. składzie:
- strzykawka luer-lock niskooporowa poj. 10 ml
- igła ze szlifem Touhy dł 80 mm, średnica 1,3 mm
- cewnik poliamidowy 0,45 x 0,85 x 1000 mm, zamkniety koniec, 3 otwory boczne, znaczniki długości
- łacznik do cewnika
- filtr płaski 0,2 mikrometra" zestaw 200

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) próbki w ilości po 1 szt.:
a) Zakres 1 poz. 1 i 6 - Opaska elastyczna niejałowa i jałowa
b) Zakres 7 poz. 1 – opatrunek IV
c) Zakres 8 poz. 1 – opatrunek wkłucia centralne
d) Zakres 17 poz. 4 - Serweta sterylna 90 x 70-80 cm z taśmą lepną
e) Zakres 18 poz. 1 - Serweta sterylna 200 x 120-150 cm z taśmą lepną
f) Zakres 18 poz. 3 – kieszeń sterylna
g) Zakres 20 poz. 2 - czepek typu furażerka
h) Zakres 21 poz. 1 i 3 – koszula dla pacjenta – odzież ochronna
i) Zakres 23 – wszystkie pozycje
j) Zakres 25 - wszystkie pozycje
k) Zakres 26 - wszystkie pozycje
2) karta danych technicznych:
a) Zakres 22 - wszystkie pozycje

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie PZP, przewiduje się również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących:
1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
- zmiany (także obniżka) stawki podatku od towarów i usług VAT, bezpośrednio związanej z przedmiotem zamówienia,
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
2) częstotliwości dostaw, miejsca dostaw,
3) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów w sytuacji, gdy produkt zostanie wycofany z produkcji, lub wprowadzony do sprzedaży przez producenta produkt zmodyfikowany / udoskonalony, lub w przypadku upadłości albo likwidacji producenta lub dystrybutora
4) w przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników materiałów objętych umową,
5) wydłużenia terminu obowiązywania umowy, w sytuacji nie zrealizowania całego asortymentu będącego przedmiotem umowy w pierwotnym terminie.
6) zmiany cen asortymentu wskazanego w umowie, w sytuacjach określonych w pkt 3 i 4.
7) Zmiany cen asortymentu objętego umową w przypadku:
a) zmian wprowadzonych przez producentów, obniżki marży,
b) zmian kursu waluty w przypadku towarów importowanych, zgodnie z tabelą NBP;
c) zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT);
8) zmiany zapisów umownych w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki umowy
9) zmiany zapisów umownych w sytuacji, jeśli zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca okresowe wykonanie przedmiotu umowy; O każdej takiej sytuacji Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, wraz z podaniem przyczyn zaistnienia siły wyższej, który w razie uznania zaistnienia siły wyższej, może podpisać aneks przedłużający ostateczny termin wykonania umowy;
10) zmiany sposobu wykonania umowy z uwagi na okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;
11) zmiany sposobu wykonania z uwagi na okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-23 13:15

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpucki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.