eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do pracowni serologii i banku krwi ZP5/L/2/2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do pracowni serologii i banku krwi ZP5/L/2/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220799636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lęborska 13

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: laboratorium.przetargi@bytow.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bytow.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu do pracowni serologii i banku krwi ZP5/L/2/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bc7e527-cc9b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00204927

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bc7e527-cc9b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający informuję, iż na podanym poniżej adresie strony internetowej udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane z postępowaniem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1. Komunikacja w Postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelka korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
9.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” (https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 25.1. Zamawiający realizując obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzenia 2016/679, informuje, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (77-100), ul. Lęborska 13,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000330649; inspektorem ochrony danych osobowych w Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. jest Pan Zbigniew Płotek, kontakt: zpłotek@bytow.biz, telefon 59 822 85 13
25.2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 25.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
25.4. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP5/L/2/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1 Przedmiotem zamówienia jest zawarcie Umowy Ramowej na sukcesywną dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych do badań serologicznych (dalej „asortymentem”) wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym, drukarka laserowa oraz oprogramowanie ze sprzętem do funkcjonowania pracowni serologii i banku krwi, (dalej „analizator” lub „urządzenie") dla potrzeb oddziałów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., zamawianych przez Laboratorium według bieżącego zapotrzebowania Szpitala, w ilości przewidywanej, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w formularzu asortymentowo - cenowym - załącznik nr 1 do SWZ Formularz cenowy i załącznik nr 2 do SWZ Parametry techniczne. W okresie obowiązywania Umowy Zamawiający obowiązany jest do zamówienia dostaw na wartość co najmniej 10% całej szacunkowej wartości umowy.
6.2. Przegląd techniczny wraz z walidacją sprzętu posiadanego na własność: pipeta FP-6 - 2 sztuki, wirówka 6S - 2 sztuki, inkubator 37 SI - 2 sztuki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

21.1.1. Oryginalne katalogi asortymentu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do SWZ. Katalogi muszą być zgodne z informacjami zawartymi w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo - cenowym (kolumna nazwa/ producent i numer katalogowy).
21.1.2.Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych
produktów zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).- według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.
21.1.2. Pozytywna opinia IHIT Warszawa dla oferowanej mikrometody.
21.1.3. Certyfikat potwierdzający uprawnienia serwisu.
21.1.4. Oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

21.1.1. Oryginalne katalogi asortymentu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do SWZ. Katalogi muszą być zgodne z informacjami zawartymi w wypełnionym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo - cenowym (kolumna nazwa/ producent i numer katalogowy).
21.1.2.Oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu na rynek polski oferowanych
produktów zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.).- według wzoru na załączniku nr 5 do SWZ.
21.1.2. Pozytywna opinia IHIT Warszawa dla oferowanej mikrometody.
21.1.3. Certyfikat potwierdzający uprawnienia serwisu.
21.1.4. Oświadczenie producenta systemu będącego własnością Zamawiającego (sprzęt DiaMed ID-System) potwierdzające kompatybilność i możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynników/kart.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 2 do SWZ Parametry techniczne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Załącznik nr 3 do SWZ Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z jednym wykonawcą

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.