eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W OWIDZUOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT STAROGARDZKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 587673500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: organizacyjny@powiatstarogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatstarogard.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatstarogard.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZEJ W OWIDZU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-545fea11-c8ae-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033315/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Wyposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147100

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/PG.042.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 341956,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Owidzu, ul. Mostowa, 83-200 Starogard Gdański.
2. Dostarczenie wyposażenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odbędzie się odpowiednim środkiem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie wyposażenia do eksploatacji, uruchomienia, a także do przeprowadzenia szkolenia personelu.
4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
5. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

31521000-4 - Lampy

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. W wyniku badania złożonych ofert, Zamawiający odrzucił wszystkie oferty, w związku z czym unieważnia postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.