eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeczenica › Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w gminie RzeczenicaOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w gminie Rzeczenica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzeczenica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Człuchowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Rzeczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-304

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 598331722

1.5.8.) Numer faksu: 598331722

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@rzeczenica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.rzeczenica.ibip.pl/public/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminarzeczenica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w gminie Rzeczenica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca483617-bf12-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062432/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Modernizacja gospodarki odpadami w gminie Rzeczenica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00135952

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2481284,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont infrastruktury gospodarki odpadami.
Zakres robót budowlanych:
a) remont budynków (PSZOK), polegający na uzupełnieniu ubytków w istniejących murach, (przemurowania, zamurowania, tynkowanie, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego),
b) wymiana oświetlenia placu (słupy i lampy) w ramach istniejącej instalacji oświetlenia terenu,
c) utwardzenie terenu kruszywem stabilizowanym w obramówce z obrzeży betonowych (komunikacja wewnętrzna),
d) montaż wolnostojącego parterowego kontenera, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35m2;
e) montaż dwóch wolnostojących wiat o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 35m2 (5x7m),
f) montaż wagi przenośnej dla pojazdów z odpadami,
g) montaż ogrodzeń siatkowych na słupkach metalowych, o wysokości 1,8m,
h) ustawienie niezbędnych urządzeń dla funkcjonowania PSZOK, takich jak: kontenery na odpady.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.5.) Wartość części: 1150670,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów, samochodu dostawczego do 3,5 tony i przyczepy towarowej dwuosiowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144510-6 - Pojazdy do transportu odpadów

4.5.5.) Wartość części: 1330614,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1150670,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1150670,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1150670,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITEX Ireneusz Witkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8431275036

7.3.3) Ulica: Strzelecka 6

7.3.4) Miejscowość: Czarne

7.3.5) Kod pocztowy: 77-330

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1150670,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1330614,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1330614,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1330614,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Wanicki Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9442108667

7.3.3) Ulica: Myślenicka 19

7.3.4) Miejscowość: Mogilany

7.3.5) Kod pocztowy: 32-031

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1330614,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.