eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa kładek pieszych w Parku im. Reagana w GdańskuOgłoszenie z dnia 2022-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa kładek pieszych w Parku im. Reagana w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190030083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 36

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzdiz.gda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.gzdiz.gda.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarzadzanie infrastrukturą drogową i zielenią

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa kładek pieszych w Parku im. Reagana w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48bbbc42-d5c1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00204723

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064825/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Przebudowa kładek w Parku Reagana

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00162002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 29/B/PZ/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 642320,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kładek pieszych zlokalizowanych w Parku. im. R. Reagana nad kolekcją traw, w zakresie wymiany drewnianej nawierzchni i podbudowy kładek na elementy wykonane z tzw. drewna syntetycznego pochodzącego z recyklingu tworzyw sztucznych. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni kładek obejmująca wszystkie odcinki kładek oznaczone w projekcie A, B, C, D, E , D; o łącznej długości 301,88 m (688,28 m2).
Zakres robót:
a) demontaż wszystkich istniejących drewnianych elementów kładek,
b) wywóz i utylizacja ww. materiałów rozbiórkowych,
c) oczyszczenie istniejących betonowych filarów (fundamentów) z zanieczyszczeń, mchu i porostów,
d) dowóz materiałów do wykonania nowej nawierzchni kładek,
e) montaż słupów, belek oczepowych i legarów z drewna syntetycznego w kolorze brązowym,
f) montaż ryflowanych desek pomostowych z drewna syntetycznego w kolorze brązowym,
g) montaż krawężników (na obrzeżu kładek) z desek pomostowych,
h) uporządkowanie terenu robót i zaplecza budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa środki, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1051570,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1051570,13 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.