eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Samorządowe przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 - modernizacjaOgłoszenie z dnia 2023-05-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Samorządowe przedszkole nr 136, ul. Mirtowa 2 – modernizacja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 W KRAKOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120008603

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mirtowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-698

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatzso35@gmail.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp13krakow.szkolnastrona.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00204578

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00197672

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach wskazanych w art. 98 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski nr rachunku 46 1020 2892 0000 5202 0861 5942
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr : ZSP13.D.0271.318/2023”
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert).
5. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
6. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta). Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariatzso35@gmail.com , do upływu terminu składania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający winien złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Po zmianie:
1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach wskazanych w art. 98 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO Bank Polski nr rachunku 46 1020 2892 0000 5202 0861 5942
z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr : ZSP13.D.0271.318/2023”
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert).
5. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
6. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
8. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta). Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty lub przekazanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariatzso35@gmail.com , do upływu terminu składania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również adres e-mail gwaranta lub poręczyciela, na który Zamawiający winien złożyć gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.