eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Usługa monitoringu i ochrony fizycznej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i Epi-Centrum NaukiOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa monitoringu i ochrony fizycznej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i Epi-Centrum Nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200445339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żurawia 71

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-540

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpnt@bpnt.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpnt.bialystok.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edc6bd4d-cc78-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa monitoringu i ochrony fizycznej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i Epi-Centrum Nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edc6bd4d-cc78-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00203627

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042927/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona obiektu BPN-T i Epi-Centrum Nauki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151636

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BPN-T.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1791063,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitoringu i ochrony fizycznej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4.1 do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.5.5.) Wartość części: 1029767,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitoringu i ochrony fizycznej Epi-Centrum Nauki.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4.2 do SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.5.5.) Wartość części: 761295,52 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1191687,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1688223,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1191687,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jarhead Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jarhead BIS Adam Zamierowski spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9661885632

7.3.3) Ulica: Warszawska 43 lok. 3

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-062

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1191687,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-16 do 2025-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 989450,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1373086,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 989450,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Jarhead Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Jarhead BIS Adam Zamierowski spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9661885632

7.3.3) Ulica: Warszawska 43 lok. 3

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-062

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 989450,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-05-17 do 2025-05-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.