eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Prace budowlane w toalecie w budynku Betania i 4 mieszkaniach z pokojami mieszkalnymi i łazienkami w budynku SiloamOgłoszenie z dnia 2022-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Prace budowlane w toalecie w budynku Betania i 4 mieszkaniach z pokojami mieszkalnymi i łazienkami w budynku Siloam

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 612827011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: publiczne@dps.jarogniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.jarogniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace budowlane w toalecie w budynku Betania i 4 mieszkaniach z pokojami mieszkalnymi i łazienkami w budynku Siloam

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb4eb9a-e82a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00202907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00047624/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Adaptacja łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Siloam

1.1.7 Prace malarskie w budynku Siloam

1.1.9 Roboty budowlane i instalacyjne w WC w budynku Betania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl, http://bip4.wokiss.pl/dps-jarogniewice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adres strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
b. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt,. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
c. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje wykonawcy przekazują po przez miniPortal lub drogą elektroniczną: publiczne@dps.jarogniewice.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Dom Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, tel. 61 28 27 011, mail:
pomoc@dps.jarogniewice.pl.
2) Oferentowi przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych i ich zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W powyższym celu Pani/Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iodo@dps.jarogniewice.pl lub pod numerem telefonu 61 28 27 011.
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy o archiwizacji;
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje ich niepodania wynikają z ustawy Pzp;
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1. lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
11) W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPSJ.252.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest z przeprowadzenie prac budowlanych w toalecie w budynku Betania i 4 mieszkaniach z pokojami mieszkalnymi i łazienkami w budynku Siloam w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
2. Szczegółowy zakres prac i zasady ich przeprowadzania zostały przedstawione w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
• art. 108 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) ustawy Pzp
• art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy Pzp tj.:
- z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych dowodów.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 ustawy Pzp.
• Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
• Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
• Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt V ppkt.2
2. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp ustala warunki udziału
w postępowaniu które dotyczą:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000 PLN.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca winien wykazać, że:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegającą np. na:
• wykonaniu robót budowlanych wykończeniowych,
• wykonaniu robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, C.O.,
• wykonaniu robót budowlanych polegających na układaniu płytek,
• wykonaniu robót malarskich,
o wartości minimum 30.000,00 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania.
b. dysponuje minimum jedną osobą do wykonania zamówienia, która posiada uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej (Kierownik budowy) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie kierowała robotami. Wymaga się aby w/w osoby z uprawnieniami uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadały min. 2 letnie doświadczenie w w/w specjalności.
c. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
d. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, np. w przypadku wykazania przez Zamawiającego, że zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. wykaz robót budowlanych (minimum jedna) odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 30.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 2 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SWZ;
c. dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 30.000 PLN.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem ofertowym Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, pełnomocnictwa.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Domu Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach nr konta 27 8666 0004 0108 2758 2000 0003 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie z dopiskiem „Łazienki”. Wykonawca może wnieść wadium również w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. 2019 r., poz.310).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający uznaje za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 ustawy PZP), zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W tytule przelewu, a także treści poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien umieścić nazwę i numer postepowania, którego dotyczy wadium.
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt.3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
b. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
c. Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców – jeżeli nie została złożona wraz z ofertą
d. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt.VI. ppkt.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
e. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
f. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze umowy,
2. Zmiana umowy jest możliwa w poniżej określonych sytuacjach:
a. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 118 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
b. W sytuacji losowej dopuszcza się zmianę kierownika budowy wskazanego przez Wykonawcę w trakcie składania oferty (osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje). Za sytuację losową uznaje się śmierć, dłuższe chorobowe, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy na pełnienie funkcji kierownika budowy.
c. Zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do nowej stawki Vat obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawki Vat może nastąpić tylko w drodze nowelizacji ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
d. zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy - na skutek zaniechania wykonania części robót, ze względu na interes publiczny skutkujący ograniczeniem środków publicznych - oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia
e. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:
a) Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych niemożliwych wcześniej do przewidzenia m.in. przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych. Zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie sporządzenia stosownej notatki zatwierdzonej przez obie strony.
b) Czasowego wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego w związku z okolicznościami niemożliwymi wcześniej do przewidzenia.
c) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (wichury i nawałnice, intensywne opady deszczu, itp.), trwających ponad 3 dni i uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, gdy wynika to z technologii ich wykonania. Zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosowną notatka lub wpisem w dziennik budowy sporządzonym przez Inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
d) Wystąpienia siły wyższej – jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz sytuacje wyjątkowe, stany epidemiczne, stany nadzwyczajne - przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania siły wyższej;
e) zaistnienia błędów projektowych lub wprowadzenie zmian w dokumentacji, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót; przy czym, przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian lub poprawy błędów;
Wykonawca po stwierdzeniu faktu braku możliwości prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu wniosek i dowody potwierdzające wystąpienie okoliczności dających podstawę do zmiany umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy, nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do umowy, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
3. Wszystkie postanowienia dotyczące okoliczności wymienionych wyżej stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wniesienie odwołania przysługuje na:
• niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą
w postępowaniu;
• zaniechanie czynności w postępowaniu, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołania wnosi się w terminach przewidzianych w art.515 ustawy PZP.
3. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysłu-guje skarga do sądu, która wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu za-mówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.