eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby wydarzeń organizowanych w Centrum Spotkania Kultur w LublinieOgłoszenie z dnia 2023-05-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby wydarzeń organizowanych
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 522448506

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Teatralny 1

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-029

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@csklublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spotkaniakultur.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/csk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby wydarzeń organizowanych
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c26c4746-c4c9-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00202359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112614/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi cateringowe i gastronomiczne na potrzeby wydarzeń organizowanych w CSK

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00143329

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CSK.BAP.260.3.2023.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 504800,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 153929,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 1 Kompleksowa usługa gastronomiczna dotycząca organizacji Szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z terenu województwa lubelskiego w Białej Podlaskiej 18-19 października 2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.5.5.) Wartość części: 19350,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 2 Kompleksowa usługa gastronomiczna dotycząca organizacji Szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z terenu województwa lubelskiego w Janowcu w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.5.5.) Wartość części: 14465,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 3 Usługa gastronomiczna organizacji Szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z terenu województwa lubelskiego w Janowcu w dniu 18 kwietnia 2023 roku

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.5.5.) Wartość części: 3540,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 4 Kompleksowa usługa gastronomiczna dotycząca organizacji Szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z terenu województwa lubelskiego w Międzyrzecu Podlaskim w dniach 31 maja – 1 czerwca 2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.5.5.) Wartość części: 21100,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 5 Usługa cateringowa organizacji Szkolenia dla dyrektorów instytucji kultury z terenu województwa lubelskiego w Lublinie 15 grudnia 2023 roku

4.5.3.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 28000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE 6 Kompleksowa usługa gastronomiczna dotycząca organizacji konferencji we Włodawie w dniach 6-8 października 2023 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55400000-4 - Usługi podawania napojów

4.5.5.) Wartość części: 67474,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie 1 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15847,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15847,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15847,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANDY MAX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162778265

7.3.3) Ulica: ul. Oblasy 199

7.3.4) Miejscowość: Janowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 24-123

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15847,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-18 do 2023-04-19

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3823,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3823,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3823,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MCL Łukasz Skowyra

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162741960

7.3.3) Ulica: ul. Sandomierska 24

7.3.4) Miejscowość: Janowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 24-123

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3823,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-18 do 2023-04-18

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie 4 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) PZP, ponieważ wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie 5 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6) PZP, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie 6 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Podana wartość umowy zawiera maksymalną wartość opcji:
Zdanie 2 - prawo opcji w maksymalnej kwocie 5804,40 zł brutto
Zdanie 3 - prawo opcji w maksymalnej kwocie 1274,40 zł brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.