eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › " Ocieplenie dachu budynku Żyrardowska 48 styropapą z wymianą obróbek blacharskich dachu "Ogłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
” Ocieplenie dachu budynku Żyrardowska 48 styropapą z wymianą obróbek blacharskich dachu „

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRODZISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269108

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Daleka 11a

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 022 3008566

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-grodziski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-grodziski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiat-grodziski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

” Ocieplenie dachu budynku Żyrardowska 48 styropapą z wymianą obróbek blacharskich dachu „

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3daad9a8-bf27-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013556/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Ocieplenie dachu budynku Żyrardowska 48 styropapą z wymianą obróbek blacharskich dachu w ramach zadania inwestycjnego pod nazwą "Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej..."

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130113

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia dachu budynku Żyrardowska 48 w Grodzisku Mazowieckim styropapą grubości 20 cm obustronnie powlekaną. Zakres prac obejmuje również demontaż części starych obróbek blacharskich dachu z podwyższeniem wysokości muru o 50 cm w szczytach z obu stron budynku z pustaka grubości 24 cm. Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu z blachy stalowej powlekanej – pasy pod i nadrynnowe, obróbki szczytów i kominów wraz z wywietrznikami i odpowietrznikami kanalizacji oraz kominów. Stara instalacja odgromowa na dachu budynku do demontażu. Przewiduje się wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku z podłączeniem do istniejących zwodów pionowych. Do Wykonawcy także należeć będzie wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na odległość 10 kilometrów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki.

Zakres przewidzianych prac objętych niniejszym przetargiem zawiera kosztorys ofertowy dla robót i kosztorys „ślepy” (Załączniki Nr 8 SWZ). Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB załącznik nr 9 do SWZ).

Ewentualne roboty nieprzewidziane ( nie ujęte w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót) rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty uzupełniające lub zamienne.

Zastosowane materiały muszą być nowe fabrycznie i posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 168501,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 287709,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168501,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250834439

7.3.3) Ulica: Mazowiecka 193

7.3.4) Miejscowość: Budy Zaklasztorne

7.3.5) Kod pocztowy: 96-330

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168501,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.