eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Połęcze › Konserwacja gruntowych dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-05-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja gruntowych dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BARTOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510024253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Połęcze

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartoszyce@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bartoszyce.olsztyn.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bartoszyce

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Konserwacja gruntowych dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efa9b15f-cc7c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201061

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00101126/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Konserwacja gruntowych dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00156710

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 639662,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja gruntowych dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Bartoszyce w 2023 r.
Roboty do wykonania zlokalizowane są na terenie obrębów leśnych:
a) Obrębu Sępopol w woj. warmińsko-mazurskim, powiat bartoszycki,
b) Obrębu Bartniki w woj. warmińsko-mazurskim, na terenie powiatów bartoszyckiego, lidzbarskiego, kętrzyńskiego i olsztyńskiego.
Roboty polegają na równaniu i profilowaniu równiarką drogową samojezdną oraz zagęszczeniu walcem drogowym statycznym lub wibracyjnym wg. potrzeb ich nawierzchni. Łączna długość dróg – 103,320 km i średniej szerokości ca 4 m. Dostawa do wyrównania wyboi i kolein pospółki - mieszanki żwirowej w ilości 5 040,00 ton (2 964,71 m3) oraz kruszywa naturalnego łamanego - kruszonego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 w ilości 3 364,0 ton z ich rozplantowaniem i zagęszczeniem w lokalizacji uzgodnionej z leśniczym. Praca koparko-ładowarki przy lokalnej naprawie skarp przydrożnych rowów i poboczy dróg leśnych i dojazdów - 480,0 godz.
Szczegółowy zakres prac w poszczególnych obrębach i leśnictwach zawiera przedmiar robót i opis sposobu realizacji zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 766250,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 766250,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 766250,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ŻWIR-WIK s.c. Wioletta Rodak

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ŻWIR-WIK s.c. Marek Rodak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7432029787

7.3.3) Ulica: Rusajny 15

7.3.4) Miejscowość: Sępopol

7.3.5) Kod pocztowy: 11-210

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 766250,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.