eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznejOgłoszenie z dnia 2022-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 062 50 14 286

1.5.8.) Numer faksu: 062 75 72 622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbf1103b-bb27-11ec-9f44-6e63702cb2f7

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbf1103b-bb27-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00200808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003455/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Utrzymanie dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00127577/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 365790,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych w zakresie utrzymania dróg o nawierzchni bitumicznej, szczegółowo opisane w pozycjach kosztorysu ofertowego, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, zlecane Wykonawcy zleceniami częściowymi wg bieżących potrzeb Zamawiającego. W zleceniach częściowych Zamawiający określi zakres robót, miejsce wykonania tych robót, ceny jednostkowe robót, wartość łączną robót netto i brutto oraz termin wykonania zlecenia częściowego. Termin wykonania zlecenia częściowego będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą robót. W przypadku niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, termin ten wynosić będzie 14 dni roboczych i liczony będzie od dnia przekazania placu budowy. Za wykonanie zlecenia częściowego, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodnie z zapisami § 6 Istotnych postanowień umowy. Szacunkowe ilości robót podane w formularzu kosztorysu ofertowego oraz wartość brutto, podana przez Wykonawcę za wykonanie całości zamówienia, służy jedynie do porównania ofert w celu wyboru Wykonawcy na podstawie najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie zgodnie z § 6 Istotnych postanowień umowy w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości (proporcji) poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym. Zmiana ta będzie polegać na możliwości zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości robót, zamawianych w trakcie realizacji umowy, w ramach wartości maksymalnej kwoty, określonej w umowie, jaka może być wydatkowana na realizację przedmiotowego zamówienia. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 60% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 40% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem zakresu zamówienia, czyli pracowników fizycznych, kierowców środków transportu operatorów maszyn i urządzeń.
2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób zawierający oświadczenie Wykonawcy, że wskazane osoby wykonujące czynności określone w pkt. 2 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wykaz powinien zawierać co najmniej imiona i nazwiska pracowników, informacje dotyczące rodzaju umowy o pracę i zakresu wykonywanych czynności.
4) Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt 1:
a) w przypadku nie złożenia wykazu zatrudnienia w terminie o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty o której mowa w § 6 ust. 5 Istotnych postanowieniach umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za oddelegowanie osoby do wykonywania czynności wskazanej w pkt 2 niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,1% kwoty o której mowa w § 6 ust. 5 Istotnych postanowieniach umowy za każdy stwierdzony przypadek.
3. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ i jej załącznikach.
4. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej).
Wskazane w kosztorysie ofertowym/dokumentacji projektowej nazwy materiałów/producentów poprzedzone wyrazem „np.” mają jedynie charakter przykładowy. Zaoferowanie produktu innego w takim przypadku, nie wymaga złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych.
5. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 45233140-2.
6. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres, co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 389159,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 545947,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 389159,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Maria Dejneka-Staśkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6182055931

7.3.3) Ulica: Legionów 27

7.3.4) Miejscowość: Kalisz

7.3.5) Kod pocztowy: 62-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 450000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.