eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze › Autoryzowane szkolenia dla instruktorów lokalnej Akademii CiscoOgłoszenie z dnia 2021-10-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Autoryzowane szkolenia dla instruktorów lokalnej Akademii Cisco

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142917040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juzistek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Autoryzowane szkolenia dla instruktorów lokalnej Akademii Cisco

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c93ff34-22a1-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00199973

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019489/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.48 Szkolenia specjalistyczne informatyczne autoryzowane przez CISCO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/26wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/26wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale XI Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://www.26wog.wp.mil.pl/pages/rodo-2018-07-10-q/

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://www.26wog.wp.mil.pl/pages/rodo-2018-07-10-q/

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/61/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie autoryzowanych szkoleń instruktorów lokalnej Akademii Cisco.
Szkolenia mają umożliwić uzyskanie uprawnień instruktorskich (trenerskich) do prowadzenia szkoleń z zakresu: IT Essentials, CCNA Routing & Switching, CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia na podstawie art. 112 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają:
1. Certyfikat potwierdzający status ośrodka szkoleniowego Instructor Training Cisco (ITC) które szkoli i nadaje uprawnienia instruktorom NetAcad.
2. Trenerów legitymujących się certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje do uczenia instruktorów Network Academy.
Trenerzy muszą posiadać:
a. ważny certyfikat stażu pracy w dziedzinie IT dostosowany do kursów, które prowadzą,
b. pomyślnie ukończony proces kwalifikacyjny dla trenera instruktorów programu Networking Academy.
c. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenia w ciągu roku, dla grupy min. trzech kandydatów na instruktorów co najmniej jednego kursu szkoleniowego dla instruktorów lub biorą udział w równorzędnych działaniach w zakresie rozwoju zawodowego instruktorów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale VI SWZ w ust.1 pkt 1, Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wskazanych przez Zamawiającego.
b) W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Zamawiający wezwie do złożenia:
2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem certyfikat potwierdzający status ośrodka szkoleniowego Instructor Training Cisco (ITC), które szkoli i nadaje uprawnienia instruktorom NetAcad.
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem certyfikaty trenerów potwierdzające posiadane kwalifikacje do uczenia instruktorów Network Academy:
4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne certyfikaty instruktorów w dziedzinie IT dostosowane do kursów, które prowadzą,
5. Potwierdzony za zgodność z oryginałem certyfikat pomyślnie ukończonego procesu kwalifikacyjnego dla trenera instruktorów programu Networking Academy,
6. Dokument potwierdzający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadających przedmiotowi zamówienia, tj. przeprowadzenia w ciągu roku, dla grupy min. trzech kandydatów na instruktorów co najmniej jednego kursu szkoleniowego dla instruktorów lub biorą udział w równorzędnych działaniach w zakresie rozwoju zawodowego instruktorów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI i VII SWZ, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym:
Oświadczenia Wykonawcy wg Załącznika nr 3 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenia o których mowa w pkt 2 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informację o podwykonawcach w załączniku nr 1 do SWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na
https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings
Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SWZ,
4) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, muszą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców lub wybranego bądź wybranych Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z wybranym wykonawcą w terminie zgodnym z art. 308 ustawy Pzp.
Zmiany umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/26wog/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-08 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.