eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mircze › Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze IIOgłoszenie z dnia 2022-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mircze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kryłowska 20

1.5.2.) Miejscowość: Mircze

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846519015

1.5.8.) Numer faksu: 846519015

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mircze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmircze.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3a26b3a-e71c-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005478/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugmircze.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal gmina@mircze.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z
ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji
użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w
niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę
akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu
korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i
wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux,
dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal – formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem
UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu
ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont dróg stanowiących własność Gminy
Mircze II" prowadzonym w trybie podstawowym;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący jego nienaruszalność;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych
bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;7) Wykonawca posiada:a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
dotyczących Wykonawcy:• w przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp); • w przypadku gdy wniesienie
żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego
protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (art. 74 ust. 3
ustawy Pzp). b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia:• nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp); • nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp). W przypadku
danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.c. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO*. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego
postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp).d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO. CIĄG DALSZY znajduje się w pkt 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): KONTYNUACJA z pkt 3.15: 8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.Informacje dodatkowe z art. 14 RODO –obowiązek informacyjny względem osób
fizycznych, których dane są przekazane Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.Źródło pozyskania
danych oraz kategorie tych danych: Zamawiający otrzymuje dane osób fizycznych (innych niż
Wykonawca) od Wykonawcy, którzy przekazuje mu je w ramach postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie takich danych
– dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe,
kwalifikacje, inne podstawowe dane, podane tylko w niezbędnym zakresie do prawidłowego przebiegu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe wymagane informacje (m.in. na temat
administratora, przysługujących praw), zostały podane powyżej, w punktach 1 – 4, 6 – 8. Wykonawca
jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych osobom
fizycznym, których dane osobowe udostępnia Zamawiającemu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRGR.2710.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania
pn. „ Remont dróg stanowiących własność Gminy Mircze II".
Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:
1) Remont drogi gminnej nr 111350 L położonej na działce nr 229 w miejscowości Małków-Kolonia o długości 200 m,
2) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 94 w miejscowości Małków-Kolonia
o długości 314 m,
3) Remont drogi gminnej nr 111333 L położonej na działce nr 131 w miejscowości Marysin o długości 70 m,
4) Remont drogi gminnej nr 111332 L położonej na działce nr 496 w miejscowości Miętkie o długości 200 m,
5) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 80 i 29 w miejscowości Miętkie Kolonia o długości 200 m,
6) Remont terenu utwardzonego położonego na działce nr 1322/31 w miejscowości Mircze o łącznej długości 156 m,
7) Remont drogi gminnej położonej na działkach nr 351/1, 219, 205, 193
w miejscowości Modryń-Kolonia o długości 634 m,
8) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 105 w miejscowości Modryń-Kolonia o długości 33 m,
9) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 213 w miejscowości Mołożów
o długości 295 m,
10) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 117 w miejscowości Rulikówka
o długości 200 m,
11) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 357 w miejscowości Smoligów
o długości 256 m,
12) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 512 w miejscowości Stara Wieś
o długości 935 m,
13) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 73 w miejscowości Szychowice
o długości 137 m,
14) Remont drogi gminnej położonej na działce nr 128 i 98 w miejscowości Szychowice
o długości 290 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) uproszczona dokumentacja projektowa,
2) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB),
3) przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Cena (C) - 60%- Długość okresu gwarancji jakości na
roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) - 40%.
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: PC = Cn/Cb x
60 pkt gdzie,PC - ilość punktów za kryterium cena,Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert
nieodrzuconych,Cb – cena oferty badanej.W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60
punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny
odpowiednio mniej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia” liczone w okresach
miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma
zero (0) punktów.
W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji
tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36, a 60 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
PG = Go/G max. x 40 pkt gdzie: PG - wartość punktowa, którą
należy wyznaczyć,G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,Go - okres gwarancji podany w
badanej ofercie.Uwaga:Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w
przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający
ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu
gwarancji Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość
okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku
Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert
„Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”. Wykonawcy oferują długości okresu
gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36
do 60 miesięcy).
Za najkorzystniejszą
ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie
wzoru:PO = PC + PG gdzie: PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej, PC - liczba punktów
uzyskanych w kryterium „Cena”,PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu
gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego;
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia
i skierują do jego realizacji minimalnie jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej
drogowej, których zakres uprawnia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia,
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wskazanych.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek
udziału w postępowaniu.
2) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, ż e w
przypadku Wykonawcó w wspó lnie ubiegających się o udzielenie zamó wienia lub w przypadku korzystania z podmiotó w
udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspó lnie
ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać́ pełne doświadczenie
wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, ppkt 1) SWZ – dotyczy to konieczności wykazania
doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 1 roboty przez jeden podmiot.
3) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi
nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
4) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego UE w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do
warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z
Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty
w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.
3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu o/Mircze
nr konta: 90 9603 1016 2001 0000 0185 0003
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: PRGR.2710.5.2022”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu;
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach
umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do
SWZ;
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do
zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe,
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia
lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z
instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie
kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania
robót przez innego Wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji,
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi
o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z
właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
którym mowa w §3 ust. 1,
5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących
konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,
CIĄG DALSZY W INFORMACJACH DODATKOWYCH.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ROZWINIĘCIE SEKCJI VII, pkt 7.4:
6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia stron umowy,
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego,
10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie
składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie wynikającym z tych przepisów. 2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy
zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.