eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chojnów › "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie - II etap (ul. Sikorskiego)"Ogłoszenie z dnia 2023-05-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-225

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768188285

1.5.8.) Numer faksu: 768187515

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@chojnow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnow.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eafb0cae-bd83-11ed-b311-9aae6ad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eafb0cae-bd83-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037913/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie - II etap (ul. Sikorskiego)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126674

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 182851,21

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie – II etap (ul. Sikorskiego).

2. Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:
 budowę sieci wodociągowej ⌀ 110PE w działkach gminnych nr 295/2dr, 295/4dr, 295/28dr, 295/29. Wszystkie ww. działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0006, jednostce ewidencyjnej Chojnów,
 budowę kanalizacji ogólnospławnej w działkach gminnych nr 295/2dr, 295/4dr, 295/28dr wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Wszystkie ww. działki położone są w obrębie ewidencyjnym nr 0006, jednostce ewidencyjnej Chojnów,
 rozebranie oraz odtworzenie części ul. Andersa w celu zrealizowania robót instalacyjnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, tj.:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Przedmiar robót,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
4) Zaświadczenie o braku sprzeciwu,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148450,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148450,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: S-Z Istal Obsługa inwestycji, projektowanie, nadzory Sebastian Zając

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8821926599

7.3.3) Ulica: Legnicka 19/8

7.3.4) Miejscowość: Lubin

7.3.5) Kod pocztowy: 59-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148450,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.