eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Przebudowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko i budowa stacji uzdatniania wody w sołectwie TarnowoOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko i budowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Tarnowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Myślibórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966970

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957472061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ue.umig@mysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko i budowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Tarnowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d30b5e7b-e5cc-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00199280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003166/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.27 Przebudowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko i budowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Tarnowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjatków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, oświadczenia, o których mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz
5. Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią platformazakupowa.pl i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
7. Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.
8. Korzystanie z Platformy Zakupowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych – oprogramowanie zewnętrzne: Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11.
9. Zaleca się stosowanie przeglądarki internetowej Google Chrome w najnowszej wersji.
10. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, odt, .ods, odp, .odf, .zip, .7zip, .xades, .tar, .7z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące RODO zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2023.AWE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 „Budowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Tarnowo” obejmuje budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z przebudową ujęcia, infrastrukturą techniczną (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja elektryczna, oświetlenie) oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 6/34 obręb Jezierzyce Gmina Myślibórz. Zakres robót obejmuje:
a. Budowę kontenera technicznego stacji uzdatniania wody o wymiarach: szerokość – 5,5m, długość – 6,8m, wysokość – 3,9m;
b. Przebudowa istniejących studni głębinowych S1 oraz S2 o wydajnościach 9,0 m3/h w trybie pracy normalnej oraz 22 m3/h w trybie pracy p.poż.
c. Zabudowa technologii uzdatniania wody w kontenerze technicznym – technologia oparta na aeracji i filtracji na złożach filtracyjnych;
d. Budowę zbiornika wody uzdatnionej o pojemności użytkowej 55,0 m3 – zbiornik o konstrukcji stalowej wyłożony membraną EPDM,
e. Układ automatycznego sterowania AKPiA,
f. Budowę i przebudowę zewnętrznych instalacji wod-kan i elektrycznych;
g. Zagospodarowanie terenu, w tym ogrodzenie oraz utwardzenie terenu.
h. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiących załącznik do niniejszej SWZ.
i. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała również pełna obsługa geodezyjna oraz przekazanie Zamawiającemu pełnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej.
j. Wszelkie pracy wymagające przerwania dostaw wody pitnej dla mieszkańców wykonawca winien planować w godzinach nocnych tj. między godz. 22:00 a 6:00 i powinien zawiadomić o tym fakcie zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 72 godz.
k. Jeśli zajdzie konieczność wyłączenia dostaw wody w okresie dziennym, tj. miedzy godz. 6:00 a 22:00, wyłączenie nie może trwać dłużej niż 4 godziny a o planowanym wyłączeniu wykonawca musi poinformować zamawiającego z co najmniej 84 godzinnym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w sołectwie Nawrocko” obejmuje remont obiektów stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą urządzeń układu technologicznego, instalacji wod-kan i elektrycznych na nowe. Do nowego układu technologicznego uzdatniania wody został przewidziany nowy układ automatycznej pracy i sterowania AKPiA. Projektowana wydajność stacji po remoncie została określona na 20 m3/h. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 157/86, 157/38, oraz 157/85 obręb Wierzbnica. Zakres robót obejmuje:
a. Remont budynku stacji uzdatniania,
b. Kompleksową wymianę urządzeń układu technologicznego,
c. Wymianę instalacji elektrycznych oraz wod-kan,
d. Remont istniejącego podziemnego zbiornika na wodę uzdatnioną,
e. Układ automatycznego sterowania AKPiA,
f. Remont obu studni głębinowych SW1 i SW2 wraz z montażem nowych obudów typu LANGE,
g. Zagospodarowanie terenu.
h. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) stanowiących załącznik do niniejszej SWZ.
i. Do obowiązków Wykonawcy będzie należała również pełna obsługa geodezyjna oraz przekazanie Zamawiającemu pełnej i kompletnej dokumentacji powykonawczej.
j. Remont będzie prowadzony na funkcjonującej stacji uzdatniania wody zaopatrującej mieszkańców w wodę pitną. Wykonawca będzie zobowiązany realizować roboty w sposób zapewniający ciągłą dostawę wody pitnej dla mieszkańców. Ewentualne prace wymagające przerwania dostaw wody, wykonawca winien planować w okresie nocnym między godz. 22:00 a 6:00 i muszą być zgłaszane zamawiające na minimum 72 godzin przed planowanym wyłączeniem dostaw wody.
k. Jeśli zajdzie konieczność wyłączenia dostaw wody w okresie dziennym, tj. miedzy godz. 6:00 a 22:00, wyłączenie nie może trwać dłużej niż 4 godziny a o planowanym wyłączeniu wykonawca musi poinformować zamawiającego z co najmniej 84 godzinnym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – dotycz obu części zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – dotyczy obu części zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.
3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – dotyczy obu części zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej – dotyczy obu części zamówienia
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności średniej dobowej nie mniej niż 200 m3/d i o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 PLN netto (bez podatku od towarów i usług) – każda z robót,
b) warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
• Kierownik budowy – osoba posiadająca:
o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
o co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień jak w tiret. pierwszym) na stanowisku Kierownika budowy,
o doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniej niż 200 m3/d, przy czym funkcja ta była pełniona przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną umową o roboty budowlane i uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze końcowym robót;
• Kierownik robót sanitarnych - osoba posiadająca:
o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
o co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień jak w tiret. pierwszym) w zakresie kierowania robotami budowlanymi jako Kierownik budowy lub Kierownik robót sanitarnych,
o doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi (jako Kierownik budowy lub Kierownik robót) na zakończonej inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniej niż 200 m3/d.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do
SWZ;
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne ww. oświadczenie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się:
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do SWZ;
c) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do SWZ;
d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy wraz z oświadczeniem podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości.
6. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 ustawy Pzp.
Przesłanki i dopuszczalny zakres zmian postanowień zawartej umowy wraz z określeniem rodzaju i zakresu zmian oraz warunków wprowadzenia zmian niemodyfikujący ogólnego charakteru umowy zawarto w dokumentach zamówienia, tj. projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego
(zał. nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta ma być złożona przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty przez wykonawcę, jest Platform Zakupowa Gminy Myślibórz dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-06-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.