eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowaOgłoszenie z dnia 2022-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Służba Ochrony Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369383133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 38

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-463

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 6065404

1.5.8.) Numer faksu: 22 6065408

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sop.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sop.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-325b8350-d83f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079857/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oprogramowania - aplikacja płacowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170786/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 18/2022/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokonał opisu potrzeb i cechy charakterystycznej dla przedmiotowych dostaw, które przedstawił w załączniku nr 1a i 1b -dla części I zamówienia w OPW. Informacje zawarte w załączniku nr 1b do OPW, dotyczące części I zamówienia będą podlegały negocjacjom

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 280000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dokonał opisu potrzeb i cechy charakterystycznej dla przedmiotowych dostaw, które przedstawił w załączniku nr 2a i 2b - dla części II zamówienia w OPW. Informacje zawarte w załączniku nr 2b - dotyczące części II zamówienia -do OPW będą podlegały negocjacjom

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Opisie Potrzeb i Wymagań terminie, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy, postępowanie zostało unieważnione

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Opisie Potrzeb i Wymagań terminie, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy, postępowanie zostało unieważnione

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.