eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Budowa chodnika przy ulicy Soleckiej i Stadionowej w miejscowości LipskoOgłoszenie z dnia 2022-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy ulicy Soleckiej i Stadionowej w miejscowości Lipsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (48)3784148

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika przy ulicy Soleckiej i Stadionowej w miejscowości Lipsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd92cb63-c6ec-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198155

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021188/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa chodników na terenie miasta Lipska

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140568/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Soleckiej i Stadionowej w miejscowości Lipsko” w km 0+000-0+570 o dł. 570 m i szer. 2 m.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
- montaż przykanalików z rur PVC o średnicy 150 mm do odprowadzenia wody z jezdni
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu
- podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości warstwy 20 cm
- ustawienia krawężników betonowych 20x30 cm
- ustawienia obrzeży betonowych 8x30 cm
- ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- podbudowa beton cementowy mechanicznie zagęszczana 5 MPa gr. 10 cm
- ułożenie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm o pow. 981 m2
- ułożenie wjazdów z kostki brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm o pow. 176 m2
- plantowanie ręczne powierzchni rodzimych gruntu – zieleńce.
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wybrany wykonawca odstąpił od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278169,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 423067,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278169,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.