eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O.Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu STREET WORKOUT - os. Rogi B.O.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80f74784-c94c-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021803/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout - os Rogi - B.O.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00149453

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2023.RM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 226913,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. Zakres zamówienia obejmuje: realizację budowy obiektu małej architektury (plac do ćwiczeń ogólnorozwojowych ) w miejscu publicznym wraz z wykonaniem instalacji oświetlenia obiektu i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie nasadzeń roślinnych. Roboty realizowane będą zgodnie z dokumentacja projektową wykonaną przez Land Art. Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta , Damian Mytych ul. Lipowa 3/24, 30-702 Kraków.

B. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Budowę wydzielonej strefy rekreacyjnej zlokalizowanej na działce 813/2 obręb Kędzierzyn-Koźle przy ul. Bukowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą zawierającą następujące wyposażenie:
a) - zestaw do STREET WORKOUT parku wg. dokumentacji projektowej ;
b) - tablica informacyjna - regulamin placu do ćwiczeń;
c) - tablica kredowa;
d) - stojaki na rowery;
e) - ławki z oparciem;
f) - kosz na śmieci.
1.2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych
1.3 Wykonanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej wraz z obrzeżami.
1.4. Wykonanie nasadzeń roślinnych oraz ich pielęgnacja.
1.5 Wykonanie sieci monitoringu wizyjnego.
1.6 Wykonanie sieci oświetlenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.
1) dokumentacja projektowa sporządzona przez Land Art. Projekt s.c. Magdalena Feil-Bereta , Damian Mytych ul. Lipowa 3/24 , 30-702 Kraków.
2) zgłoszenie wykonywania robót budowlanych z dnia 25.01.2023r. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego;
3) Projektowane postanowienia umowy zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania, stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.