eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › "Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli"Ogłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prusicka 53-55

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/743638

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ff642ce-cd2b-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197808

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153643

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/PZP/2023/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1: Różne. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24113200-1 - Sprężone powietrze

24111900-4 - Tlen

4.5.5.) Wartość części: 18165,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2: Mieszanina gazów uśmierzających ból. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

4.5.5.) Wartość części: 49362,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 3: Powietrze sprężone. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24113200-1 - Sprężone powietrze

4.5.5.) Wartość części: 1804,41 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 4: Ciekły azot. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.5.) Wartość części: 15912,07 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 5: Tlen medyczny ciekły wraz z dzierżawą zbiornika. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111900-4 - Tlen

44610000-9 - Zbiorniki, rezerwuary, pojemniki i zbiorniki ciśnieniowe

4.5.5.) Wartość części: 85536,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 6: Ciekły azot. Szczegółowy opis zawarty jest w zał. nr 2 do SWZ - tj. w Formularzu asortymentowo-cenowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.5.) Wartość części: 6801,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17318,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41154,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17318,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-02-13-184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17318,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-30 do 2024-04-29

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35868,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36372,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35868,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 677-00-67-397

7.3.3) Ulica: ul. Prof. Michała Życzkowskiego

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-864

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35868,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-30 do 2024-04-29

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt. 1) Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty na ww. pakiet.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15912,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15912,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15912,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOMI Mirosław Opiela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371369513

7.3.3) Ulica: ul. Jabłoniecka 10

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15912,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-30 do 2024-04-29

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89856,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89856,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89856,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-02-13-184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89856,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-30 do 2024-04-29

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6801,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6801,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6801,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOMI Mirosław Opiela

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7371369513

7.3.3) Ulica: ul. Jabłoniecka

7.3.4) Miejscowość: Limanowa

7.3.5) Kod pocztowy: 34-600

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6801,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-04-30 do 2024-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.