eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Górna › Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-04-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 74

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-710

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134619009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czarna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70165be0-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70165be0-c97a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00197547

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015525/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00150448

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa gospodarki wodnościekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w PFU – Załącznik nr 11 do SWZ - (część A – Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Czarna Górna i części B - Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarna Górna), który podaje przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
3. Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności:
1) sporządzenie projektu budowlanego,
2) sporządzenie projektu wykonawczego,
3) sporządzenie kosztorysów inwestorskich,
4) sporządzenie przedmiarów robót,
5) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
6) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,
7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie na budowę obejmującego roboty budowlane o nazwie: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej",
8) wykonanie robót budowalnych w oparciu o dokumenty wymienione w punktach 1 do 7, w tym:
a) wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej,
b) wykonanie oczyszczalni ścieków,
9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy po zakończeniu robót budowlanych,
10) opracowanie Programu Robót.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia podzielone są na dwa Etapy.
W ramach I Etapu Wykonawca ma obowiązek zgodnie i w zakresie określonym w PFU:
1) wykonać dla sieci i oczyszczalni dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1 do 6,
2) uzyskać dla sieci prawomocne pozwolenie na budowę,
3) wykonać sieć wodno-kanalizacyjną,
4) doprowadzić wszystkie nieruchomości, na których była budowana sieć do stanu ustalonego z właścicielami nieruchomości i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie uzyskania stanu zgodnego z umową,
5) sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w chwili przystąpienia do odbioru I Etapu zadania dokumentację budowy opisaną w § 22 oraz kompletną dokumentację powykonawczą wykonanej sieci,
6) uzyskać pozytywny protokół odbioru I Etapu.
5. W ramach II Etapu Wykonawca ma obowiązek zgodnie i w zakresie określonym w PFU:
1) uzyskać dla oczyszczalni prawomocne pozwolenie na budowę,
2) wykonać oczyszczalnię ścieków,
3) doprowadzić nieruchomość, na której była budowana oczyszczalnia do stanu ustalonego z Zamawiającym,
4) sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w chwili przystąpienia do odbioru końcowego dokumentację budowy oraz kompletną dokumentację powykonawczą wykonanej oczyszczalni,
5) uzyskać pozytywny protokół odbioru II Etapu (odbioru końcowego),
6) uzyskać prawomocne pozwolenie na użytkowanie przedmiotu umowy.
6. W przypadku wątpliwości strony niniejszej umowy zgodnie przyjmują, że:
1) pełny zakres obowiązków do wykonania na podstawie niniejszej umowy określa PFU,
2) przyporządkowanie obowiązków do wykonania w ramach I i II Etapu określają ust. 3 i 4,
3) w przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a treścią niniejszej umowy pierwszeństwo mają zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.
7. Celem przedmiotu zamówienia jest:
1) zaprojektowanie robót budowlanych o nazwie: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej",
2) wykonanie robót budowalnych w oparciu o sporządzoną dokumentację i pozwolenie na budowę,
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenie na użytkowanie obiektu objętego prowadzonymi robotami budowlanymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45422100-2 - Stolarka drewniana

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.04.2023 r. do godz. 10.00 nie została złożona żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.