eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Górna › Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnejOgłoszenie z dnia 2023-04-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440028

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 74

1.4.2.) Miejscowość: Czarna Górna

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-710

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 134619009

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czarna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175673

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00150448

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 5 500 000,00 zł.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto w jednej umowie oraz zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków o wartości min. 4 500 000,00 zł brutto w jednej umowie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których robota ta została wykonana z załączeniem dowodów, że została ona wykonana należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożony wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ).

4.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym odpowiednim zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia:
a) Głównego projektanta – posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:
b) Projektanta branży sanitarnej - posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) Projektant branży elektrycznej – posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) Kierownik budowy – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
e) Kierownik robót sanitarnych – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
f) Kierownik robót elektrycznych – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby wykonujące projektowanie, (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz kierowanie robotami objętymi zamówieniem muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności wyżej określonej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o załączony wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca potwierdzi, że spełnia ten warunek jeżeli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej i zawodowej:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa Budowlanego) sieci kanalizacji sanitarnej i/lub sieci wodociągowej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto w jednej umowie oraz zrealizował w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji (w rozumieniu Prawa Budowlanego) oczyszczalni ścieków o wartości min. 4 500 000,00 zł brutto w jednej umowie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których robota ta została wykonana z załączeniem dowodów, że została ona wykonana należycie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożony wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 6 do SWZ).

4.2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym odpowiednim zespołem osób, który skierują do realizacji zamówienia:
a) Głównego projektanta – posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej:
b) Projektanta branży sanitarnej - posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) Projektant branży elektrycznej – posiadający/a uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) Kierownik budowy – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
e) Kierownik robót sanitarnych – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
f) Kierownik robót elektrycznych – posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby wykonujące projektowanie, (wykonanie dokumentacji projektowej) oraz kierowanie robotami objętymi zamówieniem muszą posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności wyżej określonej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych, uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o załączony wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania z ofertą tj. do dnia 17.05.2023 r.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych, numer rachunku: 49 8621 0007 2001 0000 1560 0002 z dopiskiem „Wadium – postępowanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czarna, 38-710 Czarna Górna 74;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawa Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

Po zmianie:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować pełen okres związania z ofertą tj. do dnia 27.05.2023 r.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych, numer rachunku: 49 8621 0007 2001 0000 1560 0002 z dopiskiem „Wadium – postępowanie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w m. Czarna Górna poprzez budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Czarna, 38-710 Czarna Górna 74;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawa Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 10:00

Po zmianie:
2023-04-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-18 12:00

Po zmianie:
2023-04-28 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-17

Po zmianie:
2023-05-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.